Yu-Xuan Fan, Pu-Zheng Xie, Chi Ma, Ting Chen, Xiao Ye, Hua-Lin Xu, Qiong Yang, Peng-Fei Fan. 2024. Population size estimates based on GPS telemetry. Zoological Research, 45(1): 36-38. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.038
Citation: Yu-Xuan Fan, Pu-Zheng Xie, Chi Ma, Ting Chen, Xiao Ye, Hua-Lin Xu, Qiong Yang, Peng-Fei Fan. 2024. Population size estimates based on GPS telemetry. Zoological Research, 45(1): 36-38. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.038

Population size estimates based on GPS telemetry

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return