Xiao-Bing Wu. 2022. Scientific footprints: In memory of crocodile expert, Professor Bi-Hui Chen (1931–2022). Zoological Research, 43(6): 923-926. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.338
Citation: Xiao-Bing Wu. 2022. Scientific footprints: In memory of crocodile expert, Professor Bi-Hui Chen (1931–2022). Zoological Research, 43(6): 923-926. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.338

Scientific footprints: In memory of crocodile expert, Professor Bi-Hui Chen (1931–2022)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return