Tian-Tian Yu, Zhou Chang, Zhi-Wei Dong, Kai-Qin Li, Fang-Zhou Ma, Wen Wang, Xue-Yan Li. 2022. A glimpse into the biodiversity of insects in Yunnan: An updated and annotated checklist of butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea). Zoological Research, 43(6): 1009-1010. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.313
Citation: Tian-Tian Yu, Zhou Chang, Zhi-Wei Dong, Kai-Qin Li, Fang-Zhou Ma, Wen Wang, Xue-Yan Li. 2022. A glimpse into the biodiversity of insects in Yunnan: An updated and annotated checklist of butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea). Zoological Research, 43(6): 1009-1010. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.313

A glimpse into the biodiversity of insects in Yunnan: An updated and annotated checklist of butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return