Ju-Qing Zhang, Jian-Xiong Guo, Xiao-Jie Wu, Yu Wang, Wei Yue, Zhuo-Hui Li, Wei Wang, Xin-Fang Wei, Xiao-Long Wu, Qiao-Yan Shen, An-Min Lei, Hong-Jiang Wei, Jin-Lian Hua. 2022. Optimization of sgRNA expression strategy to generate multiplex gene-edited pigs. Zoological Research, 43(6): 1005-1008. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.244
Citation: Ju-Qing Zhang, Jian-Xiong Guo, Xiao-Jie Wu, Yu Wang, Wei Yue, Zhuo-Hui Li, Wei Wang, Xin-Fang Wei, Xiao-Long Wu, Qiao-Yan Shen, An-Min Lei, Hong-Jiang Wei, Jin-Lian Hua. 2022. Optimization of sgRNA expression strategy to generate multiplex gene-edited pigs. Zoological Research, 43(6): 1005-1008. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.244

Optimization of sgRNA expression strategy to generate multiplex gene-edited pigs

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return