Zhen-Peng Yu, Xing Liu, Biao Zhang, Lei Shan, Inge Seim, Guang Yang, Shi-Xia Xu. 2022. High-quality chromosome-level genome assembly of the melon-headed whale (Peponocephala electra). Zoological Research, 43(6): 931-934. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.189
Citation: Zhen-Peng Yu, Xing Liu, Biao Zhang, Lei Shan, Inge Seim, Guang Yang, Shi-Xia Xu. 2022. High-quality chromosome-level genome assembly of the melon-headed whale (Peponocephala electra). Zoological Research, 43(6): 931-934. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.189

High-quality chromosome-level genome assembly of the melon-headed whale (Peponocephala electra)

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return