Ke-Ke Liu, Shu-Qiang Li, Xiao-Qing Zhang, Yuan-Hao Ying, Ze-Yuan Meng, Ming-Hui Fei, Wen-Hui Li, Yong-Hong Xiao, Xiang Xu. 2022. Unknown species from China: The case of phrurolithid spiders (Araneae, Phrurolithidae). Zoological Research, 43(3): 352-355. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.055
Citation: Ke-Ke Liu, Shu-Qiang Li, Xiao-Qing Zhang, Yuan-Hao Ying, Ze-Yuan Meng, Ming-Hui Fei, Wen-Hui Li, Yong-Hong Xiao, Xiang Xu. 2022. Unknown species from China: The case of phrurolithid spiders (Araneae, Phrurolithidae). Zoological Research, 43(3): 352-355. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.055

Unknown species from China: The case of phrurolithid spiders (Araneae, Phrurolithidae)

  • Three new genera and 46 new species of phrurolithid spiders (Araneae, Phrurolithidae) are described from Jiangxi Province, southern China. These results support our hypothesis that a large percentage of China’s species remain unknown (Li, 2020).
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return