Dong-Dong Wu, Xiao-Guang Qi, Li Yu, Ming Li, Zhi-Jin Liu, Anne D. Yoder, Christian Roos, Takashi Hayakawa, Jeffrey Rogers, Tomas Marques-Bonet, Bing Su, Yong-Gang Yao, Ya-Ping Zhang, Guojie Zhang. 2022. Initiation of the Primate Genome Project. Zoological Research, 43(2): 147-149. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.001
Citation: Dong-Dong Wu, Xiao-Guang Qi, Li Yu, Ming Li, Zhi-Jin Liu, Anne D. Yoder, Christian Roos, Takashi Hayakawa, Jeffrey Rogers, Tomas Marques-Bonet, Bing Su, Yong-Gang Yao, Ya-Ping Zhang, Guojie Zhang. 2022. Initiation of the Primate Genome Project. Zoological Research, 43(2): 147-149. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.001
  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return