Volume 42 Issue 2
Mar.  2021
Turn off MathJax
Article Contents
Pei Zhang, Jie-Si Chen, Qi-Ye Li, Long-Xiang Sheng, Yi-Xing Gao, Bing-Zheng Lu, Wen-Bo Zhu, Xiao-Yu Zhan, Yuan Li, Zhi-Bing Yuan, Gang Xu, Bi-Tao Qiu, Min Yan, Chun-Xue Guo, You-Qiong Wang, Yi-Jun Huang, Jing-Xia Zhang, Fu-Yu Liu, Zhong-Wei Tang, Sui-Zhen Lin, David N. Cooper, Huan-Ming Yang, Jian Wang, Yu-Qi Gao, Wei Yin, Guo-Jie Zhang, Guang-Mei Yan. Author Correction: Neuroprotectants attenuate hypobaric hypoxia-induced brain injuries in cynomolgus monkeys. Zoological Research, 2021, 42(2): 250-251. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.384
Citation: Pei Zhang, Jie-Si Chen, Qi-Ye Li, Long-Xiang Sheng, Yi-Xing Gao, Bing-Zheng Lu, Wen-Bo Zhu, Xiao-Yu Zhan, Yuan Li, Zhi-Bing Yuan, Gang Xu, Bi-Tao Qiu, Min Yan, Chun-Xue Guo, You-Qiong Wang, Yi-Jun Huang, Jing-Xia Zhang, Fu-Yu Liu, Zhong-Wei Tang, Sui-Zhen Lin, David N. Cooper, Huan-Ming Yang, Jian Wang, Yu-Qi Gao, Wei Yin, Guo-Jie Zhang, Guang-Mei Yan. Author Correction: Neuroprotectants attenuate hypobaric hypoxia-induced brain injuries in cynomolgus monkeys. Zoological Research, 2021, 42(2): 250-251. doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.384

Author Correction: Neuroprotectants attenuate hypobaric hypoxia-induced brain injuries in cynomolgus monkeys

doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.384
More Information
 • Following the publication of our paper (Zhang et al., 2020), it has come to our attention that we erroneously listed two funding sources unrelated to this study in the “ACKNOWLEDGEMENTS” section. Hereby, we wish to update the “ACKNOWLEDGEMENTS” section as a correction:
 • loading
 • [1]
  Zhang P, Chen JS, Li QY, Sheng LX, Gao YX, Lu BZ, Zhu WB, Zhan XY, Li Y, Yuan ZB, Xu G, Qiu BT, Yan M, Guo CX, Wang YQ, Huang YJ, Zhang JX, Liu FY, Tang ZW, Lin SZ, Cooper DN. Yang HM, Wang J, Gao YQ, Yin W, Zhang GJ, Yan GM. 2020. Neuroprotectants attenuate hypobaric hypoxia-induced brain injuries in cynomolgus monkeys. Zoological Research, 41(1): 3−19.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1101) PDF downloads(36) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return