Wen-Ping He, Jian Zhou, Zhe Li, Ting-Sen Jing, Chun-Hua Li, Yue-Jing Yang, Meng-Bin Xiang, Chao-Wei Zhou, Guang-Jun Lv, Hong-Yan Xu, Hui Luo, Hua Ye. 2021. Chromosome-level genome assembly of the Chinese longsnout catfish Leiocassis longirostris. Zoological Research, 42(4): 417-422. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.327
Citation: Wen-Ping He, Jian Zhou, Zhe Li, Ting-Sen Jing, Chun-Hua Li, Yue-Jing Yang, Meng-Bin Xiang, Chao-Wei Zhou, Guang-Jun Lv, Hong-Yan Xu, Hui Luo, Hua Ye. 2021. Chromosome-level genome assembly of the Chinese longsnout catfish Leiocassis longirostris. Zoological Research, 42(4): 417-422. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.327

Chromosome-level genome assembly of the Chinese longsnout catfish Leiocassis longirostris

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return