Ying Geng, Jia-Fei He, Ying-Chun Li, Zhen-Hua Guan, Xiao-Yang He, Jun Sun, Zhi-Pang Huang, Yan-Peng Li, Fan Yong, Wen Xiao, Liang-Wei Cui. 2020. Preliminary study on dietary selection in Shortridge’s langurs (Trachypithecus shortridgei) from China. Zoological Research, 41(6): 715-720. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.123
Citation: Ying Geng, Jia-Fei He, Ying-Chun Li, Zhen-Hua Guan, Xiao-Yang He, Jun Sun, Zhi-Pang Huang, Yan-Peng Li, Fan Yong, Wen Xiao, Liang-Wei Cui. 2020. Preliminary study on dietary selection in Shortridge’s langurs (Trachypithecus shortridgei) from China. Zoological Research, 41(6): 715-720. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.123

Preliminary study on dietary selection in Shortridge’s langurs (Trachypithecus shortridgei) from China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return