Yuan-Wei Zhang, Xiao-Fu Pan, Xiao-Ai Wang, Wei Fan, Jun-Xing Yang. 2020. Restocking of Anabarilius grahami in Lake Fuxian, Southwest China: morphological and genetic effects. Zoological Research, 41(6): 741-747. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.064
Citation: Yuan-Wei Zhang, Xiao-Fu Pan, Xiao-Ai Wang, Wei Fan, Jun-Xing Yang. 2020. Restocking of Anabarilius grahami in Lake Fuxian, Southwest China: morphological and genetic effects. Zoological Research, 41(6): 741-747. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.064

Restocking of Anabarilius grahami in Lake Fuxian, Southwest China: morphological and genetic effects

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return