Yao Li, Dan-Dan Zhang, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yu-Long Li, Zu-Yao Liu, Hong-Hui Chen, Ding-Qi Rao, Zhi-Fang Jin, Chang-You Zhang, Ying-Yong Wang. 2020. Author Correction: Review of the genus Brachytarsophrys (Anura: Megophryidae), with revalidation of Brachytarsophrys platyparietus and description of a new species from China. Zoological Research, 41(4): 476-476. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.040
Citation: Yao Li, Dan-Dan Zhang, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yu-Long Li, Zu-Yao Liu, Hong-Hui Chen, Ding-Qi Rao, Zhi-Fang Jin, Chang-You Zhang, Ying-Yong Wang. 2020. Author Correction: Review of the genus Brachytarsophrys (Anura: Megophryidae), with revalidation of Brachytarsophrys platyparietus and description of a new species from China. Zoological Research, 41(4): 476-476. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.040

Author Correction: Review of the genus Brachytarsophrys (Anura: Megophryidae), with revalidation of Brachytarsophrys platyparietus and description of a new species from China

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return