Qin Liu, Jiao-Wen Yan, Shao-Bing Hou, Ping Wang, Sang Ngoc Nguyen, Robert W. Murphy, Jing Che, Peng Guo. 2020. A new species of the genus Sinomicrurus (Serpentes: Elapidae) from China and Vietnam. Zoological Research, 41(2): 194-198. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.023
Citation: Qin Liu, Jiao-Wen Yan, Shao-Bing Hou, Ping Wang, Sang Ngoc Nguyen, Robert W. Murphy, Jing Che, Peng Guo. 2020. A new species of the genus Sinomicrurus (Serpentes: Elapidae) from China and Vietnam. Zoological Research, 41(2): 194-198. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.023

A new species of the genus Sinomicrurus (Serpentes: Elapidae) from China and Vietnam

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return