Wan-Cai Xia, Sheng-Nan Ji, Bao-Ping Ren, Xin-Ming He, Tai Zhong, Ali Krzton, Yun Tang, Da-Yong Li. 2020. Proximate causes of dispersal for female Yunnan snub-nosed monkeys. Zoological Research, 41(1): 78-83. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.008
Citation: Wan-Cai Xia, Sheng-Nan Ji, Bao-Ping Ren, Xin-Ming He, Tai Zhong, Ali Krzton, Yun Tang, Da-Yong Li. 2020. Proximate causes of dispersal for female Yunnan snub-nosed monkeys. Zoological Research, 41(1): 78-83. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.008

Proximate causes of dispersal for female Yunnan snub-nosed monkeys

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return