column
Contents
2022, 43(3): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of hyperproteinemia-induced blood cell homeostasis imbalance in an animal model
Guang Wang, Yong-Feng Wang, Jiang-Lan Li, Ru-Ji Peng, Xin-Yin Liang, Xue-Dong Chen, Gui-Hua Jiang, Jin-Fang Shi, Yang-Hu Si-Ma, Shi-Qing Xu
2022, 43(3): 301-318. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.397
Abstract FullText HTML PDF
Identification of global alternative splicing and sex-specific splicing via comparative transcriptome analysis of gonads of Chinese tongue sole (Cynoglossus semilaevis)
Yi-Fang Lu, Qian Liu, Kai-Qiang Liu, Hong-Yan Wang, Cheng-Hua Li, Qian Wang, Chang-Wei Shao
2022, 43(3): 319-330. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.406
Abstract FullText HTML PDF
Phylogenetic relationships of the zokor genus Eospalax (Mammalia, Rodentia, Spalacidae) inferred from whole-genome analyses, with description of a new species endemic to Hengduan Mountains
Tao Zhang, Meng-Long Lei, Hao Zhou, Zhong-Zheng Chen, Peng Shi
2022, 43(3): 331-342. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.045
Abstract FullText HTML PDF
MonkeyTrail: A scalable video-based method for tracking macaque movement trajectory in daily living cages
Meng-Shi Liu, Jin-Quan Gao, Gu-Yue Hu, Guang-Fu Hao, Tian-Zi Jiang, Chen Zhang, Shan Yu
2022, 43(3): 343-351. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.353
Abstract FullText HTML PDF
Unknown species from China: The case of phrurolithid spiders (Araneae, Phrurolithidae)
Ke-Ke Liu, Shu-Qiang Li, Xiao-Qing Zhang, Yuan-Hao Ying, Ze-Yuan Meng, Ming-Hui Fei, Wen-Hui Li, Yong-Hong Xiao, Xiang Xu
2022, 43(3): 352-355. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.055
Abstract FullText HTML PDF
High-quality chromosome-level genome assembly of Tibetan fox (Vulpes ferrilata)
Tian-Shu Lyu, Qin-Guo Wei, Li-Dong Wang, Sheng-Yang Zhou, Lu-Peng Shi, Yue-Huan Dong, Hua-Shan Dou, Wei-Lai Sha, Ta Ga, Hong-Hai Zhang
2022, 43(3): 362-366. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.399
Abstract FullText HTML PDF
High-quality reference genomes of swallowtail butterflies provide insights into their coloration evolution
Jin-Wu He, Ru Zhang, Jie Yang, Zhou Chang, Li-Xin Zhu, Si-Han Lu, Fei-Ang Xie, Jun-Lai Mao, Zhi-Wei Dong, Gui-Chun Liu, Ping Hu, Yan Dong, Wen-Ting Wan, Ruo-Ping Zhao, Tian-Zhu Xiong, Jorge L. León-Cortés, Chu-Yang Mao, Wei Zhang, Shuai Zhan, Jun Li, Lei Chen, Wen Wang, Xue-Yan Li
2022, 43(3): 367-379. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.303
Abstract FullText HTML PDF
Maternal sleep deprivation induces gut microbial dysbiosis and neuroinflammation in offspring rats
Zheng-Yu Yao, Xiao-Huan Li, Li Zuo, Qian Xiong, Wen-Ting He, Dong-Xu Li, Zhi-Fang Dong
2022, 43(3): 380-390. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.023
Abstract FullText HTML PDF
BMPR-IB gene disruption causes severe limb deformities in pigs
Qiang Yang, Chuan-Min Qiao, Wei-Wei Liu, Hao-Yun Jiang, Qi-Qi Jing, Ya-Ya Liao, Jun Ren, Yu-Yun Xing
2022, 43(3): 391-403. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.291
Abstract FullText HTML PDF
Declined fitness in larvae born from long-distance migrants of anadromous Coilia nasus in the lower reaches of the Yangtze River, China
Yan-Fei Huang, Andrew L. Rypel, Brian R. Murphy, Song-Guang Xie
2022, 43(3): 404-408. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.423
Abstract FullText HTML PDF
A new genus and species of disc-bearing Labeoninae (Teleostei: Cypriniformes) from Guangxi, China
Zhi-Bang Wang, Xiao-Yong Chen, Lan-Ping Zheng
2022, 43(3): 409-412. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.230
Abstract FullText HTML PDF
A new species of the genus Typhlomys Milne-Edwards, 1877 (Rodentia: Platacanthomyidae) from Chongqing, China
Ying-Ting Pu, Tao Wan, Rong-Hui Fan, Chang-Kun Fu, Ke-Yi Tang, Xue-Long Jiang, Bao-Wei Zhang, Ting-Li Hu, Shun-De Chen, Shao-Ying Liu
2022, 43(3): 413-417. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.338
Abstract FullText HTML PDF
Novel astrovirus and paramyxovirus in Mongolian gerbils (Meriones unguiculatus) from China
Shou-Min Nie, Juan Li, Yi-Ting Wang, Cui-Hong An, Hong Zhou, Lin Xu, Yang-Xin Sun, Wen-Hui Chang, Ci-Xiu Li, Wei-Feng Shi
2022, 43(3): 418-422. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.445
Abstract FullText HTML PDF
Scan of the endogenous retrovirus sequences across the swine genome and survey of their copy number variation and sequence diversity among various Chinese and Western pig breeds
Jia-Qi Chen, Ming-Peng Zhang, Xin-Kai Tong, Jing-Quan Li, Zhou Zhang, Fei Huang, Hui-Peng Du, Meng Zhou, Hua-Shui Ai, Lu-Sheng Huang
2022, 43(3): 423-441. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.379
Abstract FullText HTML PDF
Characterization of two novel knock-in mouse models of syndromic retinal ciliopathy carrying hypomorphic Sdccag8 mutations
Zhi-Lin Ren, Hou-Bin Zhang, Lin Li, Zheng-Lin Yang, Li Jiang
2022, 43(3): 442-456. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.387
Abstract FullText HTML PDF
Combinational benefit of antihistamines and remdesivir for reducing SARS-CoV-2 replication and alleviating inflammation-induced lung injury in mice
Meng-Li Wu, Feng-Liang Liu, Jing Sun, Xin Li, Jian-Ru Qin, Qi-Hong Yan, Xia Jin, Xin-Wen Chen, Yong-Tang Zheng, Jin-Cun Zhao, Jian-Hua Wang
2022, 43(3): 457-468. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.469
Abstract FullText HTML PDF
Discovery of a wild, genetically pure Chinese giant salamander creates new conservation opportunities
Jing Chai, Chen-Qi Lu, Mu-Rong Yi, Nian-Hua Dai, Xiao-Dong Weng, Ming-Xiao Di, Yong Peng, Yong Tang, Qing-Hua Shan, Kai Wang, Huan-Zhang Liu, Hai-Peng Zhao, Jie-Qiong Jin, Ru-Jun Cao, Ping Lu, Lai-Chun Luo, Robert W. Murphy, Ya-Ping Zhang, Jing Che
2022, 43(3): 469-480. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.101
Abstract FullText HTML PDF
Adult hippocampal neurogenesis and its impairment in Alzheimer’s disease
Thomas A. Kim, Michelle D. Syty, Kaitlyn Wu, Shaoyu Ge
2022, 43(3): 481-496. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.479
Abstract FullText HTML PDF
A new species of the gudgeon genus Microphysogobio Mori, 1934 (Cypriniformes: Cyprinidae) from Zhejiang Province, China
Zhi-Xian Sun, Bin-Qing Zhu, Jun Wu, Ya-Hui Zhao
2022, 43(3): 356-361. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.398
Abstract FullText HTML PDF