column
ZOOLOGICAL RESEARCH Volume 35, Issue 6 18 November 2014
2014, 35(6): 447-545.
Abstract PDF
Experimental primates and non-human primate (NHP) models of human diseases in China: current status and progress
Xiao-Liang ZHANG, Wei PANG, Xin-Tian HU, Jia-Li LI, Yong-Gang YAO, Yong-Tang ZHENG
2014, 35(6): 447-464. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.447
Abstract PDF
Flow cytometric characterizations of leukocyte subpopulations in the peripheral blood of northern pig-tailed macaques (Macaca leonina)
Hong-Yi ZHENG, Ming-Xu ZHANG, Lin-Tao ZHANG, Xiao-Liang ZHANG, Wei PANG, Long-Bao LYU, Yong-Tang ZHENG
2014, 35(6): 465-473. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.465
Abstract PDF
Birth seasonality and pattern in black-and-white snub-nosed monkeys (Rhinopithecus bieti) at Mt. Lasha, Yunnan
Jin-Fa LI, Yu-Chao HE, Zhi-Pang HUANG, Shuang-Jin WANG, Zuo-Fu XIANG, Juan-Jun ZHAO, Wen XIAO, Liang-Wei CUI
2014, 35(6): 474-484. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.474
Abstract PDF
Experimental infection of tree shrews(Tupaia belangeri) with Coxsackie virus A16
Jian-Ping LI, Yun LIAO, Ying ZHANG, Jing-Jing WANG, Li-Chun WANG, Kai FENG, Qi-Han LI, Long-Ding LIU
2014, 35(6): 485-491. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.485
Abstract PDF
Isolation and identification of symbiotic bacteria from the skin, mouth, and rectum of wild and captive tree shrews
Gui LI, Ren LAI, Gang DUAN, Long-Bao LYU, Zhi-Ye ZHANG, Huang LIU, Xun XIANG
2014, 35(6): 492-499. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.492
Abstract PDF
Acoustic signal characteristic detection by neurons in ventral nucleus of the lateral lemniscus in mice
Hui-Hua LIU, Cai-Fei HUANG, Xin WANG
2014, 35(6): 500-509. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.500
Abstract PDF
Morphological analysis of the Chinese Cipangopaludina species (Gastropoda; Caenogastropoda: Viviparidae)
Hong-Fa LU, Li-Na DU, Zhi-Qiang LI, Xiao-Yong CHEN, Jun-Xing YANG
2014, 35(6): 510-527. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.510
Abstract PDF
Genetic diversity and population structure of a Sichuan sika deer (Cervus sichuanicus) population in Tiebu Nature Reserve based on microsatellite variation
Ya HE, Zheng-Huan WANG, Xiao-Ming WANG
2014, 35(6): 528-536. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.528
Abstract PDF
Complete mitochondrial genome of yellow meal worm(Tenebrio molitor)
Li-Na LIU, Cheng-Ye WANG
2014, 35(6): 537-545. DOI: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.537
Abstract PDF