Xiang-Yu Pan, Yan-Yun Zeng, Yan-Mei Liu, Ji-Feng Fei. 2023. Resolving vertebrate brain evolution through salamander brain development and regeneration. Zoological Research, 44(1): 219-222. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.527
Citation: Xiang-Yu Pan, Yan-Yun Zeng, Yan-Mei Liu, Ji-Feng Fei. 2023. Resolving vertebrate brain evolution through salamander brain development and regeneration. Zoological Research, 44(1): 219-222. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.527

Resolving vertebrate brain evolution through salamander brain development and regeneration

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return