Jing Bo, Wen-Qi Lv, Ning Sun, Cheng Wang, Kun Wang, Pan Liu, Chen-Guang Feng, Shun-Ping He, Lian-Dong Yang. 2023. Author Correction: Opah (Lampris megalopsis) genome sheds light on the evolution of aquatic endothermy. Zoological Research, 44(1): 105-105. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.468
Citation: Jing Bo, Wen-Qi Lv, Ning Sun, Cheng Wang, Kun Wang, Pan Liu, Chen-Guang Feng, Shun-Ping He, Lian-Dong Yang. 2023. Author Correction: Opah (Lampris megalopsis) genome sheds light on the evolution of aquatic endothermy. Zoological Research, 44(1): 105-105. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.468

Author Correction: Opah (Lampris megalopsis) genome sheds light on the evolution of aquatic endothermy

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return