Nina Ma, Deyong Gong, Aijia Mao, Yao Zhao, Xiaoguo Jiao, Jie Liu, Yu Peng, Shichang Zhang. 2023. Traumatic mating causes strict monandry in a wolf spider. Zoological Research, 44(1): 101-104. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.336
Citation: Nina Ma, Deyong Gong, Aijia Mao, Yao Zhao, Xiaoguo Jiao, Jie Liu, Yu Peng, Shichang Zhang. 2023. Traumatic mating causes strict monandry in a wolf spider. Zoological Research, 44(1): 101-104. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.336

Traumatic mating causes strict monandry in a wolf spider

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return