Sheng-Kai Pan, Dai-Ping Wang, Xiao-Hang Zhang, Xiang-Jiang Zhan. 2023. Smarter birds, smaller eggs, and less parental care time. Zoological Research, 44(1): 98-100. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.283
Citation: Sheng-Kai Pan, Dai-Ping Wang, Xiao-Hang Zhang, Xiang-Jiang Zhan. 2023. Smarter birds, smaller eggs, and less parental care time. Zoological Research, 44(1): 98-100. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.283

Smarter birds, smaller eggs, and less parental care time

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return