Li Zeng, Hong-Yan Zhang, Chuan-Yu Yang, Zhuo Cheng, Qiu-Yun Jiang, Yao Luo, Yi Li, Fu-Bing Li, Ce-Shi Chen. 2023. Generation of a tree shrew breast cancer model using lentivirus expressing PIK3CA-H1047R. Zoological Research, 44(1): 94-97. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.240
Citation: Li Zeng, Hong-Yan Zhang, Chuan-Yu Yang, Zhuo Cheng, Qiu-Yun Jiang, Yao Luo, Yi Li, Fu-Bing Li, Ce-Shi Chen. 2023. Generation of a tree shrew breast cancer model using lentivirus expressing PIK3CA-H1047R. Zoological Research, 44(1): 94-97. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2022.240

Generation of a tree shrew breast cancer model using lentivirus expressing PIK3CA-H1047R

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return