column
Enterococcus faecalis provides protection during scavenging in carrion crow (Corvus corone)
Bin Hu, Jia-Min Wang, Qing-Xun Zhang, Jing Xu, Ya-Nan Xing, Bo Wang, Shu-Yi Han, Hong-Xuan He
2024, 45(3): 451-463. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.320
Abstract FullText HTML PDF
Haplotype-resolved and chromosome-scale genomes provide insights into co-adaptation between the Amur tiger and Amur leopard
Hai-Meng Li, Bo-Yang Liu, Min-Hui Shi, Le Zhang, Shang-Chen Yang, Sunil Kumar Sahu, Liang-Yu Cui, Shan-Lin Liu, Nicolas Dussex, Yue Ma, Dan Liu, Wei-Yao Kong, Hao-Rong Lu, Yue Zhao, Love Dalén, Huan Liu, Tian-Ming Lan, Guang-Shun Jiang, Yan-Chun Xu
2024, 45(3): 464-467. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.232
Abstract FullText HTML PDF
Mitochondrial targeting sequence of magnetoreceptor MagR: More than just targeting
Yanqi Zhang, Peng Zhang, Junjun Wang, Jing Zhang, Tianyang Tong, Xiujuan Zhou, Yajie Zhou, Mengke Wei, Chuanlin Feng, Jinqian Li, Xin Zhang, Can Xie, Tiantian Cai
2024, 45(3): 468-477. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.385
Abstract FullText HTML PDF
Acetaminophen overdose-induced acute liver injury can be alleviated by static magnetic field
Han-Xiao Chen, Xin-Yu Wang, Biao Yu, Chuan-Lin Feng, Guo-Feng Cheng, Lei Zhang, Jun-Jun Wang, Ying Wang, Ruo-Wen Guo, Xin-Miao Ji, Wen-Jing Xie, Wei-Li Chen, Chao Song, Xin Zhang
2024, 45(3): 478-490. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.410
Abstract FullText HTML PDF
Combining genome-wide association study and transcriptome analysis to identify molecular markers and genetic basis of population-asynchronous ovarian development in Coilia nasus
Yue Yu, Shi-Ming Wan, Cheng-You Huang, Shuang-Meng Zhang, Ai-Li Sun, Jun-Qi Liu, Shun-Yao Li, Yong-Fu Zhu, Shu-Xin Gu, Ze-Xia Gao
2024, 45(3): 491-505. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.336
Abstract FullText HTML PDF
Role of cancer stem cell ecosystem on breast cancer metastasis and related mouse models
Xilei Peng, Haonan Dong, Lixing Zhang, Suling Liu
2024, 45(3): 506-517. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.411
Abstract FullText HTML PDF
Advancing neuroscience through real-time processing of big data: Transition from open-loop to closed-loop paradigms
Yu-Fan Wang, Jiu-Lin Du
2024, 45(3): 518-519. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.099
Abstract FullText HTML PDF
Integrated multi-omics analysis reveals liver metabolic reprogramming by fish iridovirus and antiviral function of alpha-linolenic acid
Lin Liu, Ya Zhang, Meng-Di Yuan, Dong-Miao Xiao, Wei-Hua Xu, Qi Zheng, Qi-Wei Qin, You-Hua Huang, Xiao-Hong Huang
2024, 45(3): 520-534. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.028
Abstract FullText HTML PDF
PCDH17 restricts dendritic spine morphogenesis by regulating ROCK2-dependent control of the actin cytoskeleton, modulating emotional behavior
Laidong Yu, Fangfang Zeng, Mengshu Fan, Kexuan Zhang, Jingjing Duan, Yalu Tan, Panlin Liao, Jin Wen, Chenyu Wang, Meilin Wang, Jialong Yuan, Xinxin Pang, Yan Huang, Yangzhou Zhang, Jia-Da Li, Zhuohua Zhang, Zhonghua Hu
2024, 45(3): 535-550. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.055
Abstract FullText HTML PDF
Overexpression of wild-type HRAS drives non-alcoholic steatohepatitis to hepatocellular carcinoma in mice
Chen Ling, Su-Su Liu, Yu-Ya Wang, Gui-Tao Huo, Yan-Wei Yang, Nan Xu, Hong Wang, Yong Wu, Yu-Fa Miao, Rui Fu, Yu-Wei Zhao, Chang-Fa Fan
2024, 45(3): 551-566. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.002
Abstract FullText HTML PDF
Improvement in Tol2 transposon for efficient large-cargo capacity transgene applications in cultured cells and zebrafish (Danio rerio)
Peng-Cheng Wang, Hao Deng, Rang Xu, Jiu-Lin Du, Rongkun Tao
2024, 45(3): 567-574. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.026
Abstract FullText HTML PDF
Applications of single-cell RNA sequencing in spermatogenesis and molecular evolution
Wen-Bo Chen, Meng-Fei Zhang, Fan Yang, Jin-Lian Hua
2024, 45(3): 575-585. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.010
Abstract FullText HTML PDF
Spatially resolved transcriptomic profiling of placental development in dairy cow
Guang-Hui Tan, Shi-Jie Liu, Ming-Le Dou, De-Feng Zhao, Ao Zhang, Heng-Kuan Li, Fu-Nong Luo, Tao Shi, Hao-Ping Wang, Jing-Yuan Lei, Yong Zhang, Yu Jiang, Yi Zheng, Fei Wang
2024, 45(3): 586-600. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.205
Abstract FullText HTML PDF
Meiotic transcriptional reprogramming mediated by cell-cell communications in humans and mice revealed by scATAC-seq and scRNA-seq
Hai-Quan Wang, Xiao-Long Wu, Jing Zhang, Si-Ting Wang, Yong-Juan Sang, Kang Li, Chao-Fan Yang, Fei Sun, Chao-Jun Li
2024, 45(3): 601-616. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.414
Abstract FullText HTML PDF
Human-like adrenal features in Chinese tree shrews revealed by multi-omics analysis of adrenal cell populations and steroid synthesis
Jing-Hang Jiang, Yi-Fu Wang, Jie Zheng, Yi-Ming Lei, Zhong-Yuan Chen, Yi Guo, Ya-Jie Guo, Bing-Qian Guo, Yu-Fang Lv, Hong-Hong Wang, Juan-Juan Xie, Yi-Xuan Liu, Ting-Wei Jin, Bi-Qi Li, Xiao-Shu Zhu, Yong-Hua Jiang, Zeng-Nan Mo
2024, 45(3): 617-632. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.280
Abstract FullText HTML PDF
Functional dissection of parabrachial substrates in processing nociceptive information
Jin Ke, Wei-Cheng Lu, Hai-Yang Jing, Shen Qian, Sun-Wook Moon, Guang-Fu Cui, Wei-Xin Qian, Xiao-Jing Che, Qian Zhang, Shi-Shi Lai, Ling Zhang, Ying-Jie Zhu, Jing-Dun Xie, Tian-Wen Huang
2024, 45(3): 633-647. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.412
Abstract FullText HTML PDF
Exploring cerebral structural and functional abnormalities in a mouse model of post-traumatic headache induced by mild traumatic brain injury
Dan Yang, Bin-Bin Nie, Jin-Gang He, Zong-Qiang Lv, Feng-Feng Mo, Si-Yi Ouyang, Jie Wang, Juxiang Chen, Tao Tao
2024, 45(3): 648-662. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.323
Abstract FullText HTML PDF
Integrated ribosome and proteome analyses reveal insights into sevoflurane-induced long-term social behavior and cognitive dysfunctions through ADNP inhibition in neonatal mice
Li-Rong Liang, Bing Liu, Shu-Hui Cao, You-Yi Zhao, Tian Zeng, Mei-Ting Zhai, Ze Fan, Dan-Yi He, San-Xin Ma, Xiao-Tong Shi, Yao Zhang, Hui Zhang
2024, 45(3): 663-678. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.315
Abstract FullText HTML PDF
In vivo imaging reveals a synchronized correlation among neurotransmitter dynamics during propofol and sevoflurane anesthesia
Gao-Lin Qiu, Li-Jun Peng, Peng Wang, Zhi-Lai Yang, Ji-Qian Zhang, Hu Liu, Xiao-Na Zhu, Jin Rao, Xue-Sheng Liu
2024, 45(3): 679-690. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.302
Abstract FullText HTML PDF
General anesthetic agents induce neurotoxicity through oligodendrocytes in the developing brain
Wen-Xin Hang, Yan-Chang Yang, Yu-Han Hu, Fu-Quan Fang, Lang Wang, Xing-Hua Qian, Patrick M. McQuillan, Hui Xiong, Jian-Hang Leng, Zhi-Yong Hu
2024, 45(3): 691-703. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.413
Abstract FullText HTML PDF
Microglia in drug addiction: A perspective from neuroimmunopharmacology
Cong Lin, Xiaohui Wang
2024, 45(3): 704-706. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.286
Abstract FullText HTML PDF
Next-generation vaccines for substance use disorders
Kaixuan Wang, Hongshuang Wang, Xiaohui Wang
2024, 45(3): 707-708. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2023.407
Abstract FullText HTML PDF
The neuroscience of pain, addiction, and anesthesia
Ji Hu, Ping Zheng
2024, 45(3): 709-710. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2024.138
Abstract FullText HTML PDF