column
Contents
2021(3): 1-1.
Abstract FullText HTML PDF
Parabiosis modeling: protocol, application and perspectives
Cui Yang, Zhi-Lan Liu, Jun Wang, Xian-Le Bu, Yan-Jiang Wang, Yang Xiang
2021, 42(3): 253-261. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.368
Abstract FullText HTML PDF
Construction of a chromosome-level genome assembly for genome-wide identification of growth-related quantitative trait loci in Sinocyclocheilus grahami (Cypriniformes, Cyprinidae)
Yan-Hui Yin, Xin-Hui Zhang, Xiao-Ai Wang, Rui-Han Li, Yuan-Wei Zhang, Xin-Xin Shan, Xin-Xin You, Xin-Di Huang, An-Li Wu, Mo Wang, Xiao-Fu Pan, Chao Bian, Wan-Sheng Jiang, Qiong Shi, Jun-Xing Yang
2021, 42(3): 262-266. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.321
Abstract FullText HTML PDF
Tip of the iceberg: species diversity of Pholcus spiders (Araneae, Pholcidae) in the Changbai Mountains, Northeast China
Zhi-Yuan Yao, Xiang Wang, Shu-Qiang Li
2021, 42(3): 267-271. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.037
Abstract FullText HTML PDF
A new species of Atelopus (Amphibia: Bufonidae) from eastern Panama
Milan Veselý, Abel Batista
2021, 42(3): 272-279. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.319
Abstract FullText HTML PDF
Comparative analysis of DNA extraction protocols for ancient soft tissue museum samples
Ming Zhang, Peng Cao, Qing-Yan Dai, Yong-Qiang Wang, Xiao-Tian Feng, Hong-Ru Wang, Hong Wu, Albert Min-Shan Ko, Xiao-Wei Mao, Yi-Chen Liu, Li Yu, Christian Roos, Tilo Nadler, Wen Xiao, E. Andrew Bennett, Qiao-Mei Fu
2021, 42(3): 280-286. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.377
Abstract FullText HTML PDF
Does the Dzungarian racerunner (Eremias dzungarica Orlova, Poyarkov, Chirikova, Nazarov, Munkhbaatar, Munkhbayar & Terbish, 2017) occur in China? Species delimitation and identification with DNA barcoding and morphometric analyses
Jin-Long Liu, Tatjana N. Dujsebayeva, Marina A. Chirikova, Xiong Gong, Da-Jiang Li, Xian-Guang Guo
2021, 42(3): 287-293. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.318
Abstract FullText HTML PDF
Description of a new species of the genus Uropsilus (Eulipotyphla: Talpidae: Uropsilinae) from the Dabie Mountains, Anhui, Eastern China
Ting-Li Hu, Zhen Xu, Heng Zhang, Ying-Xun Liu, Rui Liao, Guang-Dao Yang, Ruo-Lei Sun, Jie Shi, Qian Ban, Chun-Lin Li, Shao-Ying Liu, Bao-Wei Zhang
2021, 42(3): 294-299. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.266
Abstract FullText HTML PDF
Cataract-causing allele in CRYAA (Y118D) proceeds through endoplasmic reticulum stress in mouse model
Zhe-Kun Jia, Chen-Xi Fu, Ai-Ling Wang, Ke Yao, Xiang-Jun Chen
2021, 42(3): 300-309. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.354
Abstract FullText HTML PDF
A review of the Cypriniform tribe Yunnanilini Prokofiev, 2010 from China, with an emphasis on five genera based on morphologies and complete mitochondrial genomes of some species
Li-Na Du, Jian Yang, Rui Min, Xiao-Yong Chen, Jun-Xing Yang
2021, 42(3): 310-334. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.229
Abstract FullText HTML PDF
Particulate matter exposure exacerbates susceptibility to SARS-CoV-2 infection in humanized ACE2 mice
Teng-Yu Zhu, Huan Qiu, Qi-Qi Cao, Zi-Lei Duan, Feng-Liang Liu, Tian-Zhang Song, Yang Liu, Ya-Qun Fang, Guang-Ming Wu, Yong-Tang Zheng, Wen-Jun Ding, Ren Lai, Lin Jin
2021, 42(3): 335-338. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.088
Abstract FullText HTML PDF
Potential aquatic environmental risks of trifloxystrobin: Enhancement of virus susceptibility in zebrafish through initiation of autophagy
Huan Wang, Tian-Xiu Qiu, Jian-Fei Lu, Han-Wei Liu, Ling Hu, Lei Liu, Jiong Chen
2021, 42(3): 339-349. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.056
Abstract FullText HTML PDF
Northern pig-tailed macaques (Macaca leonina) infected with SARS-CoV-2 show rapid viral clearance and persistent immune response
Tian-Zhang Song, Hong-Yi Zheng, Jian-Bao Han, Xiao-Li Feng, Feng-Liang Liu, Xiang Yang, Lin Jin, Rong-Hua Luo, Ren-Rong Tian, Chao Liu, Ming-Hua Li, Hou-Rong Cai, Yong-Tang Zheng
2021, 42(3): 350-353. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.334
Abstract FullText HTML PDF
Species bias and spillover effects in scientific research on Carnivora in China
Zhi-Ning Wang, Li Yang, Peng-Fei Fan, Lu Zhang
2021, 42(3): 354-361. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.033
Abstract FullText HTML PDF
Molecular mechanisms of intermuscular bone development in fish: a review
Bo Li, Yuan-Wei Zhang, Xiao Liu, Li Ma, Jun-Xing Yang
2021, 42(3): 362-376. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2021.044
Abstract FullText HTML PDF
LIN28A inhibits DUSP family phosphatases and activates MAPK signaling pathway to maintain pluripotency in porcine induced pluripotent stem cells
Xiao-Long Wu, Zhen-Shuo Zhu, Xia Xiao, Zhe Zhou, Shuai Yu, Qiao-Yan Shen, Ju-Qing Zhang, Wei Yue, Rui Zhang, Xin He, Sha Peng, Shi-Qiang Zhang, Na Li, Ming-Zhi Liao, Jin-Lian Hua
2021, 42(3): 377-388. DOI: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.375
Abstract FullText HTML PDF