Volume 19 Issue 4
Jul.  1998
Turn off MathJax
Article Contents
GUO Jing-xiong, LUO Zheng-guo, ZHANG Xiao-yun. NPY-Like Immunoactivity in Hydra vulgaris and Its ultrastructure Location. Zoological Research, 1998, 19(4): 331-333.
Citation: GUO Jing-xiong, LUO Zheng-guo, ZHANG Xiao-yun. NPY-Like Immunoactivity in Hydra vulgaris and Its ultrastructure Location. Zoological Research, 1998, 19(4): 331-333.

NPY-Like Immunoactivity in Hydra vulgaris and Its ultrastructure Location

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1998-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Rong-Xing WANG, Wei-Xiong LUO, De-Jun KONG, Li ZHANG, He-Qi WU, Guang-Yi LU, Hao-Yan DONG, Xiao-Jun YANG. Changes in number and location of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) wintering at Xundian, Yunnan Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 151-157.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0151
  [2] SHI Mei-Lian, XU Ping, YIN Xiao-Shu, YANG Wei-Wei, GU Mei-Er, YU LI-Ping, LIU Gui-Jie, WU Bao-Jin. Phenotype analysis and mutant gene location of ventral yellow mouse (VYSlac). Zoological Research, 2012, 33(3): 290-297.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.03290
  [3] DONG Li, LÜ Long-Bao, LAI Ren. Molecular cloning of Tupaia belangeri chinensis neuropeptide Y and homology comparison with other analogues from primates. Zoological Research, 2012, 33(1): 75-78.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01075
  [4] CHANG Yu-Mei, GAO Guo-Qiang, XU Li-Hua, LIU Jin-Liang, LIU Chun-Lei, Liang Li-qun. Correlation and location of EST markers with cold tolerance trait of common carp (Cyprinus carpio L.). Zoological Research, 2010, 31(6): 581-586.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.06581
  [5] SHAO Hua, MENG Hebaoligao, QI Mu-ge, ZHANG Suo-lian , BOU Shor-gan , *. Ultrastructure of Goat Oocytes Cultured with. Zoological Research, 2006, 27(2): 209-215.
  [6] ZHANG Yan-shuai, FAN Xue-ming. Genetic Diversity of Hydra robusta in Heilongjiang Province by RAPD Analysis. Zoological Research, 2005, 26(2): 152-156.
  [7] LIU Yong-zhang, ZHANG Yong-pu. Ultrastructure of Spermatozoa of Eumeces elegans. Zoological Research, 2004, 25(5): 429-435.
  [8] LIU Bin, ZENG Shao-ju, LIN Yong-da, ZHANG Chun-lei, LI Fu-lai. Location of Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract of White Ibis. Zoological Research, 2004, 25(5): 442-446.
  [9] LOU Bai-dan, FAN Xue-ming, SUN Guo-na. Hazards of Hydra robusta to Coilia mystus Fry. Zoological Research, 2004, 25(4): 347-350.
  [10] JIANG Ye-qin, YAO Jian-ping, YANG Wan-xi. Ultrastructure of Follicular Cells at Different Stages of Oocyte-Development in Exopalaemon modestus. Zoological Research, 2003, 24(4): 287-292.
  [11] LUO Yong-ting, YUAN Wei-jia, MA Yong-jie, ZHANG Hui-qi SHENG Chun. Morphology and Ultrastructure of the Compound Eye in the Mud Crab (Scylla serrata). Zoological Research, 2003, 24(3): 220-226.
  [12] CHENG Liang, WANG Kang-le. Studies on The Morphology and Ultrastructure of Meretrix meretrix Linnaeus. Zoological Research, 1997, 18(4): 351-357.
  [13] WU Song-lin, YANG Shu-fang. Observation on Anatomy,Histology and Ultrastructure of The Lung of Agama stoliczkana. Zoological Research, 1995, 16(3): 262-280.
  [14] WU Guang-ming, QIN Peng-chun, ZHANG Qiu-ming, TAN Jing-he. Ultrastructure of Frozen-Thawed Spermatozoa of The Boar. Zoological Research, 1995, 16(3): 218-222.
  [15] TAN Zhu-jun, HAN Ya-li. Effects of Carnosine and Gossypol on The Motility and Ultrastructure of Ram Spermatozoa. Zoological Research, 1995, 16(2): 119-125.
  [16] LU Tai-chun, GAN Ya-ling, HE Fen-qi, LIU Ru-sun, LU Chun-lei, WAN Jiang. The Ultrastructure of Eggshells of Chrysolophus pictus and Chrysolophus amherstiae. Zoological Research, 1992, 13(3): 223-226.
  [17] KUANG Pu-ren, LIU De-sheng. Differentiations of Two Species in The Family Ergasilidae Expressed by Ultrastructure. Zoological Research, 1992, 13(1): 1-3.
  [18] WU Chuan-fen, LI Jing-yan. The ultrastructure of Leishmania gerbilli. Zoological Research, 1988, 9(3): 249-254.
  [19] ZHU Hua. Effects of Selenium on the Growth,Glutathione Peroxidase and Ultrastructure of Ochromonas danica. Zoological Research, 1987, 8(2): 125-132.
  [20] WANG De-ching, YANG Shu-zhen, JIN Sho-wlin. r-GT Enzyme Activity and Location of Liver and Lung During Development of RAT. Zoological Research, 1987, 8(3): 295-301.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1598) PDF downloads(1419) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return