Volume 19 Issue 2
Mar.  1998
Turn off MathJax
Article Contents
YAN Zhong-cheng, YU Yi-xin. Geographical Distribution of Bloodsucking Midge Communities. Zoological Research, 1998, 19(2): 175-176.
Citation: YAN Zhong-cheng, YU Yi-xin. Geographical Distribution of Bloodsucking Midge Communities. Zoological Research, 1998, 19(2): 175-176.

Geographical Distribution of Bloodsucking Midge Communities

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1998-04-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] CHEN Ming-yong, YE Hui. An Investigation on Geographic Distribution of Paa yunnanensis in Yunnan Province. Zoological Research, 2009, 30(6): 662-670.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.06662
  [2] LI Xing-peng, LI Cheng-de, SONG Li-wen, CHEN Yue-qu, WANG Yong-yu. Faunistic and Distribution of Eumolpidae (Coleoptera: Chrysomeloidea) Species in Heilongjiang Province, China. Zoological Research, 2008, 29(4): 438-446.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04438
  [3] ZHOU Wei, LI Xu, YANG Ying. Progress of Studies on the Phylogeny and Geographic Distribution Pattern of Catfish Glyptosternoid (Sisoridae) in China. Zoological Research, 2005, 26(6): 673-679.
  [4] QUAN Lu-jun, ZHANG Wen-xia. Lordiphosa denticeps SpeciesGroup from Yunnan,China:Description of Four New Species,and Phenomena of Geographical Replacement (Diptera:Drosophilidae). Zoological Research, 2003, 24(3): 227-234.
  [5] GUO Yan-Shu, ZHENG Hui-Zhen. Geographic Distribution Change of Tree Sparrows in Sichuan Province. Zoological Research, 2001, 22(4): 292-298.
  [6] LING Fa-yao, WANG Wen, HE Li-ping, LIN Su. Geographical Distribution of Bs in Natural Populations of Drosophila albomicans From China. Zoological Research, 1999, 20(4): 265-272.
  [7] DU Yu-zhou, HE Jun-hua, MA Yun. A Preliminary Study on The Distribution of The Family Perlidae (Plecoptera:Perloidea). Zoological Research, 1999, 20(3): 189-195.
  [8] FU Rong-shu, YIN Wen-ying. The Primitive Study of Soil Animals in Funiu Mountain Area,Henan Province. Zoological Research, 1999, 20(5): 396-398.
  [9] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng. Studies on The Geographical Distribution and Evolution of Fossil Termites. Zoological Research, 1997, 18(4): 359-365.
  [10] LONG Yong-cheng, ZHONG Tai, XIAO Li. Study on Geographical Distribution and Population of The Yunnan snub-Nosed Monkey. Zoological Research, 1996, 17(4): 437-441.
  [11] YE Chang-yuan, FEI Liang, CHEN Su-wen. Polymorphism and Geographic Distribution of Skin Texture of Six Species Amphibians in Hengduan Mountains. Zoological Research, 1994, 15(1): 33-45.
  [12] HUANG Ren-xin, DU Chun-hua, SHAO Hong-guang, ZHANG Wei-hong. The Geographical Distribution of Himalayan Snow-Cock in China. Zoological Research, 1992, 13(1): 66-72.
  [13] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Geographic Distribution of Genera Microtermes ancistrotermes (Isoptera) and Notes on New Species From Yunnan,China. Zoological Research, 1991, 12(2): 133-142.
  [14] CHENG Liang et al.. Fresh-Water Sponges From China and Description of 3 New Species. Zoological Research, 1991, 12(3): 235-240.
  [15] DONG Xue-shu, WANG XUE-zhong, ZHANG Guo-cai, LU Yong-rong. Studies on Geographical Distribution,Ecology and Habits,Role in Malaria Transmission and Method of Control of Anopheles kunmingensis. Zoological Research, 1990, 11(4): 317-311.
  [16] WEI Gang, CHEN Fu-guan, LI De-jun. Preliminary Studies on Geographical Distribution and Faunal Regions of Amphibians of Guizhou Province. Zoological Research, 1989, 10(3): 241-249.
  [17] FEI Liang YE Chang-yuan. Geographical Distribution,Origin and Evolution,and Centre of differentiation of High-Altitude Pelobatid Toads in Asia (Amphibia:Pelobatidae). Zoological Research, 1989, 10(4): 295-302.
  [18] LI Chang-lian. A Study of Investigation and Geographical Distribution of Butterflies in Yunnan Province,China. Zoological Research, 1989, 10(4): 349-354.
  [19] CHU Xin-luo. Geographical Distribution of Siluriform Fishes in China. Zoological Research, 1989, 10(3): 251-261.
  [20] WU Zhi-kang, XU Wei-shu. On the Geographical Distribution and Abundance of White Crowned Long Tailed Pheasants in Guizhou Province. Zoological Research, 1987, 8(1): 13-19.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1642) PDF downloads(1387) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return