Volume 19 Issue 2
Mar.  1998
Turn off MathJax
Article Contents
DING Bo, ZHANG Ya-ping, HOU Yi-di. Genetic Diversity Among Macaca mulatta From Six Regions in Yunnan Province Based on Protein Electrophoresis. Zoological Research, 1998, 19(2): 171-172.
Citation: DING Bo, ZHANG Ya-ping, HOU Yi-di. Genetic Diversity Among Macaca mulatta From Six Regions in Yunnan Province Based on Protein Electrophoresis. Zoological Research, 1998, 19(2): 171-172.

Genetic Diversity Among Macaca mulatta From Six Regions in Yunnan Province Based on Protein Electrophoresis

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1998-04-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Jin-Jin MIN, Rong-Hui YE, Gen-Fang ZHANG, Rong-Quan ZHENG. Microsatellite analysis of genetic diversity and population structure of freshwater mussel (Lamprotula leai). Zoological Research, 2015, 36(1): 34-40.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.1.34
  [2] Ya HE, Zheng-Huan WANG, Xiao-Ming WANG. Genetic diversity and population structure of a Sichuan sika deer (Cervus sichuanicus) population in Tiebu Nature Reserve based on microsatellite variation. Zoological Research, 2014, 35(6): 528-536.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.528
  [3] LIU Chang-Jing, ZHAO Wei, ZHOU Rong, LIU Nai-Fa. Phylogeny and genetic diversity of Phrynocephalus przewalskii. Zoological Research, 2012, (2): 127-132.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02127
  [4] Zhiying JIA, Yuyong ZHANG, Shuqiang CHEN, Lianyu SHI. Genetic diversity and differentiation of masu salmon (Oncorhynchus masou masou) between and within cultured populations inferred from microsatellite DNA analysis. Zoological Research, 2012, 33(E3-4): 33-39.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.E03-04E33
  [5] LIU Yan-hua, ZHANG Ming-hai. Population Genetic Diversity of Roe Deer (Capreolus pygargus) in Mountains of Heilongjiang Province. Zoological Research, 2009, 30(2): 113-120.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.02113
  [6] HUO Jin-long, HUO Hai-long, MIAO Yong-wang, LI Fu-quan, LIU Li-xian, WU Ge-min, OUYAN. Genetic Diversity of 76 STR Loci in the Dahe Pig. Zoological Research, 2009, 30(1): 105-108.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.01105
  [7] YE Lang-hui HUO Jin-long MIAO Yong-wang , * ZHU Sheng-quan CHEN Tao LIU Li-xian PAN Wei-rong BI Bao-liang. Genetic Diversity Analysis of Nixi Chicken Using Microsatellite DNA Markers. Zoological Research, 2006, 27(1): 68-74.
  [8] ZHANG Yan-shuai, FAN Xue-ming. Genetic Diversity of Hydra robusta in Heilongjiang Province by RAPD Analysis. Zoological Research, 2005, 26(2): 152-156.
  [9] LU Cheng, ZHAO Ai-chun, XIANG Zhong-huai, WAN Chun-ling. AFLP Analysis of Genetic Diversity of Bombyx mandarina in China. Zoological Research, 2002, 23(2): 166-172.
  [10] LU Ji-qi, Lü Jiu-quan, XUE De-ming, ZHANG Jia-jun, QU Wen-yuan. Study on The Correlation Between The Cranial Capacity and Other Cranium Variables of Macaca mulatta in Taihang Mountains. Zoological Research, 2000, 21(1): 94-96.
  [11] ZHANG Si-ming, DENG Huai, WEI Qi-wei, WANG Deng-qiang, WU Qing-jiang. The Preliminary Evidence For Low Genetic Diversity in Chinese Sturgeon (Acipenser sinensis) Revealed By Protein Electrophoresis. Zoological Research, 1999, 20(2): 93-98.
  [12] ZHANG Yuan-qiang, WU Sheng-xi, XU Ruo-jun, ZHANG Shu-hua. Studies on Immunohistochemistry and In situ Hybridization of Calcitonin Gene-Related Peptide and Its mRNA In Lungs of Macaca mulatta. Zoological Research, 1998, 19(2): 107-113.
  [13] LI Hai-peng, ZHANG Ya-ping, MENG Shi-jie, MEN Zheng-ming, HAN Jian-lin et al.. Low Genetic Diversity in Sichuan Snub-Nosed Monkey Revealed by Protein Electrophoresis and Its Significance To Conserv Ation Biology. Zoological Research, 1998, 19(6): 417-421.
  [14] YU Ying, WEN Ji-kun, ZHU Fang-xian, ZHAO Kai-dian, SU Bing et al.. . Zoological Research, 1997, 18(3): 0-339.
  [15] SU Bing, CHEN Zhi-ping, LAN Hong, WANG Wen, WANG Ying-xiang, ZHANG Ya-ping. Protein Polymorphism and Genetic Divergence in Three Species of Apodemus From Yunnan. Zoological Research, 1996, 17(3): 259-262.
  [16] SU Bing, LIU Ai-hua, LIN Shi-ying, WANG Wen, LAN Hong, SHI Li-ming, XIE De-wen. Protein Polymorphism and Genetic Differentition in Yunnan Common Horse and Short Horse Populations. Zoological Research, 1995, 16(2): 126-131.
  [17] JIANG Xue-long, WANG Ying-xiang, MA Shi-lai. Taxonomic Revision and Distribution of Subspecies of Rhesus Monkey (Macaca mulatta) in China. Zoological Research, 1991, 12(3): 241-247.
  [18] YU Fa-hong, PAN Ru-liang. A Comparative Study on The Growth of Long Bones in M.thibetana and M.mulatta. Zoological Research, 1989, 10(zk): 11-18.
  [19] YANG Sen-fu, LI Shao-dong, DUAN Xing-sheng. Nursery-Rearing of Infant Rhesus Monkeys(Macaca mulatta). Zoological Research, 1989, 10(zk): 127-132.
  [20] Ji weizhi, Zou rujin, Yanye, Yang keqing, Wu guangyin, Wang bolin, Kong lin. Study on secretion of sex steroids of Rhesus monkey (Macaca mulatta) in menstrual cycles. Zoological Research, 1988, 9(1): 29-36.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2289) PDF downloads(1489) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return