Volume 17 Issue 4
Jul.  1996
Turn off MathJax
Article Contents
JI Wei-zhi, ZOU Ru-jin, SHANG En-yuan, MEN Hong-sheng, YANG Shang-chuan. Application and Conservation of Non-Human Primates in Biomedical Research. Zoological Research, 1996, 17(4): 509-519.
Citation: JI Wei-zhi, ZOU Ru-jin, SHANG En-yuan, MEN Hong-sheng, YANG Shang-chuan. Application and Conservation of Non-Human Primates in Biomedical Research. Zoological Research, 1996, 17(4): 509-519.

Application and Conservation of Non-Human Primates in Biomedical Research

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1996-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Xue-Hui Wang, Tian-Zhang Song, Lei Li, Ren-Rong Tian, Yong-Tang Zheng. Successful implementation of intestinal resection and anastomosis in non-human primates suggests the possibility of longitudinal intestinal research. Zoological Research, 2020, 41(4): 449-454.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.049
  [2] Dong-Dong Qin, Shu-Fei Feng, Fei-Yu Zhang, Na Wang, Wen-Jie Sun, Yin Zhou, Teng-Fang Xiong, Xian-Lai Xu, Xiao-Ting Yang, Xiang Zhang, Xue Zhu, Xin-Tian Hu, Lei Xiong, Yun Liu, Yong-Chang Chen. Potential use of actigraphy to measure sleep in monkeys: comparison with behavioral analysis from videography. Zoological Research, 2020, 41(4): 437-443.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.056
  [3] Bo Zhang, Zhi-Gang Zhou, Yin Zhou, Yong-Chang Chen. Increased attention to snake images in cynomolgus monkeys: an eye-tracking study. Zoological Research, 2020, 41(1): 32-38.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.005
  [4] Ke Jiang, Kai Wang, Yu-Fan Wang, Cheng Li, Jing Che. A new species of the endemic Himalayan genus Liurana (Anura, Ceratobatrachidae) from southeastern Tibet, China, with comments on the distribution, reproductive biology, and conservation of the genus. Zoological Research, 2019, 40(3): 175-184.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.025
  [5] Zhen-Zhen Chen, Yu-Yu Niu. Stem cell therapy for Parkinson’s disease using non-human primate models. Zoological Research, 2019, 40(5): 349-357.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2019.053
  [6] Bo Zhang. Consequences of early adverse rearing experience(EARE) on development: insights from non-human primate studies. Zoological Research, 2017, 38(1): 7-35.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2017.002
  [7] Jia-Li LI, Yong-Tang ZHENG, Xu-Dong ZHAO, Xin-Tian HU. Meeting report: the 4th symposium on animal models of non-human primates in Kunming, Yunnan, China. Zoological Research, 2016, 37(6): 361-365.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.6.361
  [8] Xin LUO, Min LI, Bing SU. Application of the genome editing tool CRISPR/Cas9 in non-human primates. Zoological Research, 2016, 37(4): 214-219.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.4.214
  [9] Jian-Hong WANG. Non-human primate models in drug addiction deserve more attention. Zoological Research, 2014, 35(3): 172-173.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.3.172
  [10] Xiao-Liang ZHANG, Wei PANG, Xin-Tian HU, Jia-Li LI, Yong-Gang YAO, Yong-Tang ZHENG. Experimental primates and non-human primate (NHP) models of human diseases in China: current status and progress. Zoological Research, 2014, 35(6): 447-464.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.447
  [11] Peng-Lai FAN, Zuo-Fu XIANG. Ecotourism disturbances to non-human primates. Zoological Research, 2013, 34(1): 55-58.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.01055
  [12] WU Xu-Jun, ZONG Wei, SUN Yong-Mei, HU Xin-Tian, MA Yuan-Ye, WANG Jian-Hong. Morphine addiction in non-human primates using rhesus monkeys. Zoological Research, 2012, 33(1): 89-91.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01089
  [13] ZHANG Jing, QI Xiao-Guang, ZHANG Kan, ZHANG Pei, GUO Song-Tao, WEI Wei, LI Bao-Guo. Diversity and development of positional behavior in non-human primates. Zoological Research, 2012, 33(5): 511-522.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.05511
  [14] XIA Hou-Jun, CHEN Ce-Shi. Progress of non-human primate animal models of cancers. Zoological Research, 2011, 32(1): 70-80.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01070
  [15] CHEN Yan-Mei, QIN Dong-Dong, JIANG Hui-Hui, HU Xin-Tian, MA Yuan-Ye. Sleep disorder, a potential early diagnostic marker for psychiatric and neurodegenerative diseases. Zoological Research, 2011, 32(1): 81-90.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01081
  [16] XIANG Ying, CHEN Song, LI Jun-hua, ZHONG Shan, WANG Wan-yu, XIONG Yu-lang, Chen. Immunogenicity of Yunnan-cobra Venom Factor in Non-human Primates. Zoological Research, 2008, 29(5): 511-517.  doi: 10.3724/SP.J.1141.200805511
  [17] ZHANG Peng*, WATANABE Kunio. On the Husbandry and Welfare of Captive Non-human Primates. Zoological Research, 2007, 28(4): 448-456.
  [18] FENG Zhao-Jun, LI Zong-Yun, ZHANG Chun-Hai. Studies on Reproductive Ecology and Biology of the Gekko swinhonis. Zoological Research, 2001, 22(1): 85-87.
  [19] Songdaxiang, Mjun. Reproductive biology fo Sarcocheilichthys sinensis. Zoological Research, 1994, 15(zk): 96-102.
  [20] JI Wei-zhi, YANG Shang-chuan, CHEN Jian-chung, ZOU Ru-jin, SHAN En-yuan. In Vitro Fertilization and Embryo Transfer in Non-Human Primates. Zoological Research, 1993, 14(3): 283-292.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2327) PDF downloads(1509) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return