Volume 10 Issue 2
Mar.  1989
Turn off MathJax
Article Contents
YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, PAN Ru-liang, WANG Hong. The spinal plexus of Tree shrew(Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1989, 10(2): 107-114.
Citation: YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, PAN Ru-liang, WANG Hong. The spinal plexus of Tree shrew(Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1989, 10(2): 107-114.

The spinal plexus of Tree shrew(Tupaia belangeri chinensis)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1989-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Ji Xiao, Rong Liu, Ce-Shi Chen. Tree shrew (Tupaia belangeri) as a novel laboratory disease animal model. Zoological Research, 2017, 38(3): 127-137.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.033
  [2] Shu Wei, Hai-Rong Hua, Qian-Quan Chen, Ying Zhang, Fei Chen, Shu-Qing Li, Fan Li, Jia-Li Li. Dynamic changes in DNA demethylation in the tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) brain during postnatal development and aging. Zoological Research, 2017, 38(2): 96-102.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.013
  [3] Li-Ping Jiang, Qiu-Shuo Shen, Cui-Ping Yang, Yong-Bin Chen. Establishment of basal cell carcinoma animal model in Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 2017, 38(4): 180-190.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.045
  [4] Yong-Gang Yao. Creating animal models, why not use the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis)?. Zoological Research, 2017, 38(3): 118-126.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.032
  [5] Yu FAN, Dan-Dan YU, Yong-Gang YAO. Positively selected genes of the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) locomotion system. Zoological Research, 2014, 35(3): 240-248.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.3.240
  [6] Jing WANG, Xin-Li XU, Ze-Yang DING, Rong-Rong MAO, Qi-Xin ZHOU, Long-Bao LÜ, Li-Ping WANG, Shuang WANG, Chen ZHANG, Lin XU, Yue-Xiong YANG. Basal physiological parameters in domesticated tree shrews (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 2013, 34(E2): 13369-E.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.E02E69
  [7] Xiao-Hong LIU, Yong-Gang YAO. Characterization of 12 polymorphic microsatellite markers in the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 2013, 34(E2): 13362-E.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.E02E62
  [8] ZHANG Yuan-Xu, PING Shu-Huang, YANG Shi-Hua. Morphological characteristics and cryodamage of Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) sperm. Zoological Research, 2012, 33(1): 29-36.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01029
  [9] YE Zhi-zhang, PAN Ru-liang, PENG Yan-zhang, WANG Hong, YU Fa-hong. Comparative Study of The Spinal Nervous Plexus on Three Species of The Genus Presbytis. Zoological Research, 1992, 13(4): 305-311.
  [10] ZHENG Zi-xiu, ZHONG Jin-yan. Studies on The Lactate Dehydrogenase Isoenzymes of Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis) Tissues:An Electrophoretic Analysis on The Agarose Gel ). Zoological Research, 1991, 12(1): 85-91.
  [11] ZHANG Qing-zhen, YE Zheng, SHEN Ban-kun, LI Lang. The Willis Circle in Tupaia belangeri chinensis. Zoological Research, 1990, 11(1): 41-45.
  [12] CAO Xiao-mei. Microscopic Structure of Ovary and Ovarian Activity of Different Seasons in Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1990, 11(1): 17-24.
  [13] YE Zhi-zhang, PENG Yen-zhang, PAN Ru-liang, WANG Hong. Arterial System in Chinese Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1990, 11(2): 131-138.
  [14] CAO Xiao-mei. Seasonal Changes in Spermatogenesis of Tree Shrew (Tupaia Belangeri Chinensis). Zoological Research, 1989, 10(1): 15-21.
  [15] ZOU Ru-jin, JI Wei-zhi, SHA Lin-li, YAN Ye, YANG Ke-qin. Studies of Ontogeny in the Tree Shrews (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1987, 8(2): 201-208.
  [16] ZOU Ru-jing, JI Wei-zhi, SHA Ling-li, LU Jin-ming, YAN Ye, YANG Ke-qin. Reproduction in Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1987, 8(3): 231-237.
  [17] MA Yuan-ye, TIAN Yu-fen, CAI Jing-xia. Studies of the Stress-Induced Analgesia in the Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1986, 7(4): 317-324.
  [18] CAO Xiao-mei. Cytological Observation on Spermatogenesis in the Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1986, 7(1): 69-77.
  [19] SUN Gong-duo et al., KUANG Pei-zi et al., CAI Jing-xia et al.. A Chronic Microelectrode Method for Recording of Unit Activity in Awake Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1984, 5(zk): 63-69.
  [20] LIU Shui-lin, YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, ZHANG Yao-ping. The Brachial Plexus of the Snub-Nosed Monkey (Rhinopithecus). Zoological Research, 1982, 3(4): 359-370.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2093) PDF downloads(1337) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return