Volume 5 Issue 1
Jan.  1984
Turn off MathJax
Article Contents
Karyotype of Trachidermus Fasciatus Heckel. Zoological Research, 1984, 5(1): 103-104.
Citation: Karyotype of Trachidermus Fasciatus Heckel. Zoological Research, 1984, 5(1): 103-104.

Karyotype of Trachidermus Fasciatus Heckel

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1984-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] ZENG Zhen, LIU Zhi-Zhi, PAN Lian-De, TANG Wen-Qiao, WANG Qian, GENG Yun-Hao. Analysis of genetic diversity in wild populations of Trachidermus fasciatus by RAPD and the transformation of two SCAR markers. Zoological Research, 2012, (2): 203-210.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02203
  [2] LU Xiang-Yun, ZHANG Ying, WANG Xing-Guo, ZHANG Yan-Ping, XU Jian-Rong, LAI Ren. Identification and Characterization of Myostatin Gene in Rough-skinned Sculp, Trachidermus fasciatus. Zoological Research, 2010, 31(4): 387-394.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.04387
  [3] ZHA Hong-Guang, ZHANG Yun. Purification of a Phospholipase A[2] from Bungarus fasciatus Venom by One Step Sepharose 4B Method. Zoological Research, 2001, 22(6): 433-436.
  [4] ZHA Hong-Guang, ZHANG Yun. Cloning of cDNAs Encoding Two Novel Phospholipase A[2]s from Bungarus fasciatus. Zoological Research, 2001, 22(5): 392-396.
  [5] WANG Rui-fang, RAO Ding-qi, WANG Wen, Shi-fang, HE Wei-shun. The Karyotype of Lissemys punctata punctata (Bonnaterre). Zoological Research, 1998, 19(1): 95-96.
  [6] LUO Jing, WANG Rui-fang, LI Dong-sheng, XIONG Yu-liang, ZHANG Ya-ping. The karyotype of Protobothrops jerdonii. Zoological Research, 1998, 19(6): 495-496.
  [7] ZENG Xiao-mao, WANG Yao-zhao, LIU Zhi-jun, YU Ping. A Comparative Study on The Karyotype of Three Species in Phrynocephalus (Agamidae). Zoological Research, 1994, 15(2): 80-84.
  [8] WU Chang-mou, CHEN Zhi-jian, TANG Zhen-jie. The Karyotype in Vibrissaphora yaoshanensis. Zoological Research, 1992, 13(3): 280-288.
  [9] XIAO Chun-jie, ZAN Rui-guang. Karyotype,C-Bands and NORs in Larus ridibundus. Zoological Research, 1990, 11(1): 25-28.
  [10] WU Min, ZHAO Ya-jiang. A Preliminary Study of the Karyotype of Bufo viridis Laurenti in Xinjiang. Zoological Research, 1987, 8(4): 339-342.
  [11] , . The Karyotype of Whooper Swan. Zoological Research, 1987, 8(2): 110-110.
  [12] XU Ke-heng et al.. A Karyotype Study of Acipenser sinensis Gray. Zoological Research, 1986, 7(3): 262-262.
  [13] HUANG Shun-you. On five New Species and Subspecies of the Genus Schizothorax Heckel From Yunnan,China. Zoological Research, 1985, 6(3): 209-217.
  [14] SU Ze-gu, XU Ke-sheng, CHEN Shang-ping, BAI Guo-dong. Studies on Triploid Silver Carp and its Karyotype. Zoological Research, 1984, 5(zk): 15-20.
  [15] , . Karyotype of Elaphodus cephalophus. Zoological Research, 1984, 5(1): 78-78.
  [16] ZHANG Yao-shi, WU Shin-lu, CHEN Yuan-chung, CHEN Shi-qiu. The Amino Acid Composition and Partial Sequence of Cytotoxin ⅩⅢ From Canton Bungarus fasciatus Venom. Zoological Research, 1981, 2(zk): 27-32.
  [17] SUN Yi-an, CHEN Shi-qiu, WU Shin-lu. Physiological Actions of Bungarus fasciatus Postsynaptic Neurotoxin-Xiv. Zoological Research, 1981, 2(zk): 147-148.
  [18] XIAO Chang-hua, ZHAN Hong-ji, LEI Ke-jian. Study on Venom of Bungarus fasciatus,The Purification and Biochemical Analysis of Cardiotoxic Principles. Zoological Research, 1981, 2(1): 49-54.
  [19] CHUANG Xing-sheng, LIU Ai-hua, SENG Shi-ying. The Karyotype of Muntiacus crinifrons. Zoological Research, 1981, 2(4): 383-385.
  [20] LIU Rui-qing, GUO Jian-min, ZHANG Yao-ping, DIN Lin-hua. Karyotype Analysis of The Mouse Ascites Hepatoma. Zoological Research, 1980, 1(1): 82-90.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (140) PDF downloads(0) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return