Volume 5 Issue 1
Jan.  1984
Turn off MathJax
Article Contents
ZHENG Guang-mei. Ecological Distribution of Birds in Beijing and its Vicinity During Summer. Zoological Research, 1984, 5(1): 29-40.
Citation: ZHENG Guang-mei. Ecological Distribution of Birds in Beijing and its Vicinity During Summer. Zoological Research, 1984, 5(1): 29-40.

Ecological Distribution of Birds in Beijing and its Vicinity During Summer

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1984-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Jing-Jing LI, Lian-Xian HAN, Hong-Fen CAO, Yuan TIAN, Bo-Yong PENG, Bin WANG, Hui-Jian HU. The fauna and vertical distribution of birds in Mount Qomolangma National Nature Reserve. Zoological Research, 2013, 34(6): 531-548.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0531
  [2] CHEN Xiao-Qing, CHEN Bin, HUANG Bei, WANG Jie-Yu, ZHENG Ji, NING Ping. Analysis on Community Structure of Zooplankton in Zhoushan Fishing Ground and Its Adjacent Area in Summer. Zoological Research, 2010, 31(1): 99-107.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.01099
  [3] LU Shu-min, XI Geng-si , *, ZHAO Zhuo, TANG Chao-zhi. Dynamic Distribution of Glycoconjugates During Oogenesis of Atractomorpha sinensis. Zoological Research, 2006, 27(6): 607-614.
  [4] HUANG Zu-hao, LIU Rong-guo, LIU Nai-fa, WU Hong-bin, HAO Yao-ming. Changes in Communities of Summer Birds at Shapotou Nature Reserve,Ningxia. Zoological Research, 2003, 24(4): 269-273.
  [5] CHANG You-de, KANG Le. Characteristics and Function of Courtship Song of Insects and Its Ecological Significances. Zoological Research, 2002, 23(5): 419-425.
  [6] WANG Zhi-jun, CAO Min, LI Guo-feng, MEN Luo, DUO Ge, ZHA Tu, ZONG Wei. Trema orientalis Seeds Dispersed by Birds and Its Ecological Role. Zoological Research, 2002, 23(3): 214-219.
  [7] GUAN Hong-Liang, HIGUCHI Hiroyoshi. Review on Satellite Tracking of Migratory Birds and Its Prospect. Zoological Research, 2000, 21(5): 412-415.
  [8] SHEN You-Hui, LIU Shang-Feng, YANG Dao-De. The Birds of Galliformes and Their Distribution in Hunan province. Zoological Research, 2000, 21(3): 252-255.
  [9] CHANG Hong, KE Ya-yong, ZHANG Guo-ping, LIN Shu, BI Xiao-feng, LU Kei-he. Studies on The Community Structure and Biomass of Summer Birds in Nankun Mountain,Guangdong Province. Zoological Research, 2000, 21(3): 248-251.
  [10] MAO Ben-yong, ZHENG Zhe-min. Studies on Grasshopper in Cangshan Region of Western Yunnan and Its Ecological Geography. Zoological Research, 1999, 20(1): 71-73.
  [11] WANG Zong-ying, LU You-cheng, LI Jing-ke. The Ecological Distribution of Soil Beetle in Jiuhua Mountains. Zoological Research, 1994, 15(2): 23-31.
  [12] WANG Qi-shan, QIN Zai-xian, ZHAO Rui-zhu. The Respiratory System of white-Naped Crane and Its Ecological Adaptation. Zoological Research, 1991, 12(1): 5-10.
  [13] , . Ecological Distribution of Summer Birds of Large Xingan Mountain. Zoological Research, 1987, 8(2): 142-158.
  [14] YAO Jian-chu, ZHENG Yong-lie. Vertical Distribution of Birds in Taibai Shan,Qinling Mountain. Zoological Research, 1986, 7(2): 115-138.
  [15] FENG Jing-yi, LIU Huan-jin. The Study on the Vertical Distribution of the Summer Birds From the Wutai Mountain. Zoological Research, 1984, 5(3): 237-242.
  [16] SUN Jian-min, WU Xi-zai. A Priliminary Study on the Histological Chemistry of the Ovary of tilapia nilotica During its Development. Zoological Research, 1983, 4(3): 279-285.
  [17] LIU Huan-jin, FENG Jing-yi, SU Hua-long et al.. Studies on Taiyuan Bird Ecology Ⅰ.Ecological Distribution and Seasonal Variabie Reguiarity. Zoological Research, 1982, 3(zk): 315-333.
  [18] CHU Guo-zhong, ZHENG Guang-mei. Feeding Ecology of the Tree Sparrow (Passer montanus) During Breeding Period in the Agriculture Region of Beijing. Zoological Research, 1982, 3(4): 371-383.
  [19] WANG Zu-xiang. On the Vertical Distribution of Birds in Himalayan Region. Zoological Research, 1982, 3(zk): 251-292.
  [20] ZHAO Zhen-jie. Vertical Distribution of Birds in Chang Bai Shan. Zoological Research, 1980, 1(3): 343-352.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (143) PDF downloads(2) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return