Volume 15 Issue 2
Mar.  1994
Turn off MathJax
Article Contents
YANG Xiu-zhi, WANG Jun-sen. Two Kinds of Ant Chromosome in Heilongjiang. Zoological Research, 1994, 15(2): 93-96.
Citation: YANG Xiu-zhi, WANG Jun-sen. Two Kinds of Ant Chromosome in Heilongjiang. Zoological Research, 1994, 15(2): 93-96.

Two Kinds of Ant Chromosome in Heilongjiang

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1994-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] ZHANG Qiu-jin, LI Guang, SUN Yi, WANG Yi-quan. Chromosome Preparation and Preliminary Observation of Two Amphioxus Species in Xiamen. Zoological Research, 2009, 30(2): 131-136.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.02131
  [2] CHEN Hang, CHEN Xiao-ming FENG Ying, YANG Zi-xiang, SHI Lei. Karyotype and Genetic Relationships Among Seven Commercial Species of Lac Insects. Zoological Research, 2007, 28(6): 597-605.
  [3] ZHANG Zhi-ying, LI Yu-hui, ZHAO Zhi-mo. Mutualism Between Ants and Myrmecochores. Zoological Research, 2002, 23(5): 437-443.
  [4] WANG Rui-fang, RAO Ding-qi, WANG Wen, Shi-fang, HE Wei-shun. The Karyotype of Lissemys punctata punctata (Bonnaterre). Zoological Research, 1998, 19(1): 95-96.
  [5] LUO Jing, WANG Rui-fang, LI Dong-sheng, XIONG Yu-liang, ZHANG Ya-ping. The karyotype of Protobothrops jerdonii. Zoological Research, 1998, 19(6): 495-496.
  [6] CHEN Yu-ze, LIU Rui-qing, NAI Wen-hui, YANG Mei, HE Cong-hao, BAO Yan-fen et al.. The Chromosome of Asian Elephant. Zoological Research, 1998, 19(1): 93-94.
  [7] WANG Rui-fang, HE Wei-shun, WU Shi-fang. Study on The Karyotype and Banding of Semilabeo prochilus (Pisces). Zoological Research, 1997, 18(4): 411-414.
  [8] CHEN Yuan-xiao, ZHANG Nai-guang, ZHANG Wen, LI Jing-kun. The Karyotype Study of Margarya youngtsunghaiensis and M.melanioides (Viviparidae). Zoological Research, 1996, 17(1): 94-96.
  [9] WANG Rui-fang, LIU Wan-zhao, HE Wei-shun, WU Shi-fang. A Study on The Karyotype and Ag-NORs of Yunnan Macropisthodon rudis (Reptilia:Colubridae). Zoological Research, 1996, 17(2): 169-172.
  [10] WANG Jin-fu, Tang Jue. The Spatial Pattern on Nest and The Population Dynamics of Polyrhachis vicina Roger (Hymenoptera:Formicidae). Zoological Research, 1996, 17(2): 129-137.
  [11] YANG Xiu-zhi, WANG Jun-sen, LIU Jing-song, WANG Xin. Studies on The Karyotypes of Chromosomes in 5 Species of Ants. Zoological Research, 1995, 16(4): 352-378.
  [12] WANG Rui-fang, HE Wei-shun. Study on The Karyotype,High Resolution Banding Meiosis of Pseudoxenodon macrops (Snake). Zoological Research, 1994, 15(3): 29-32.
  [13] ZENG Xiao-mao, WANG Yao-zhao, LIU Zhi-jun, YU Ping. A Comparative Study on The Karyotype of Three Species in Phrynocephalus (Agamidae). Zoological Research, 1994, 15(2): 80-84.
  [14] WANG Jin-xing, ZHAO Xiao-fan. Chromosome Study of Three Species of Tetraodontiform Fishes. Zoological Research, 1993, 14(4): 345-346.
  [15] BIAN Xiao-zhuang, CAI Han-jun, LI Qing-wei, SHAO Tie-zhong, CUI Zhi-xing et al.. Studies on The karyotypes of Birds XⅣ.14 Species of Charadriiform Birds (Aves). Zoological Research, 1993, 14(1): 86-90.
  [16] WU Chang-mou, CHEN Zhi-jian, TANG Zhen-jie. The Karyotype in Vibrissaphora yaoshanensis. Zoological Research, 1992, 13(3): 280-288.
  [17] XIAO Chun-jie, ZAN Rui-guang. Karyotype,C-Bands and NORs in Larus ridibundus. Zoological Research, 1990, 11(1): 25-28.
  [18] WEN Ye-tang, PANG Qi-ping. The Karyotype of Ichthyophis bannanica and Comparision With I.glutinosus. Zoological Research, 1990, 11(2): 121-126.
  [19] LING Fa-yao, LIN Su. The Mitotic Chromosome of Two Species of Drosophila:D.trilutea and. D.paralutea. Zoological Research, 1990, 11(2): 145-146.
  [20] WANG Rui-fang, SHI Li-ming, HE Wei-shun. The karyotype of Carassius auratus From ER hai Lake. Zoological Research, 1989, 10(2): 169-170.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1804) PDF downloads(1699) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return