Volume 15 Issue 1
Jan.  1994
Turn off MathJax
Article Contents

LIU Shi-feng, WEI Wu-ke, LIU De-qian, GAO Yuan-hong, BI Jie, GUO Fa-ping et al.. An Analysis of Electrocardiogram of 6 Adult Rhinopithecus roxellanae. Zoological Research, 1994, 15(1): 70-76.
Citation: LIU Shi-feng, WEI Wu-ke, LIU De-qian, GAO Yuan-hong, BI Jie, GUO Fa-ping et al.. An Analysis of Electrocardiogram of 6 Adult Rhinopithecus roxellanae. Zoological Research, 1994, 15(1): 70-76.

An Analysis of Electrocardiogram of 6 Adult Rhinopithecus roxellanae

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1994-02-22
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(2731) PDF downloads(1768) Cited by()

Related
Proportional views

An Analysis of Electrocardiogram of 6 Adult Rhinopithecus roxellanae

LIU Shi-feng, WEI Wu-ke, LIU De-qian, GAO Yuan-hong, BI Jie, GUO Fa-ping et al.. An Analysis of Electrocardiogram of 6 Adult Rhinopithecus roxellanae. Zoological Research, 1994, 15(1): 70-76.
Citation: LIU Shi-feng, WEI Wu-ke, LIU De-qian, GAO Yuan-hong, BI Jie, GUO Fa-ping et al.. An Analysis of Electrocardiogram of 6 Adult Rhinopithecus roxellanae. Zoological Research, 1994, 15(1): 70-76.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return