Volume 20 Issue 3
May  1999
Turn off MathJax
Article Contents
CHEN Rong, WANG Bin. Study of Electrical Activity of the Cerebellar Cortical Purkinje Cells in the Pigeon. Zoological Research, 1999, 20(3): 239-240.
Citation: CHEN Rong, WANG Bin. Study of Electrical Activity of the Cerebellar Cortical Purkinje Cells in the Pigeon. Zoological Research, 1999, 20(3): 239-240.

Study of Electrical Activity of the Cerebellar Cortical Purkinje Cells in the Pigeon

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1999-06-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Qing-Bo Lu, Jian-Fei Sun, Qu-Yang Yang, Wen-Wen Cai, Meng-Qin Xia, Fang-Fang Wu, Ning Gu, Zhi-Jun Zhang. Magnetic brain stimulation using iron oxide nanoparticle-mediated selective treatment of the left prelimbic cortex as a novel strategy to rapidly improve depressive-like symptoms in mice. Zoological Research, 2020, 41(4): 381-394.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.076
  [2] Ke WANG, Hui ZHU, Cui-Yun CHEN, Peng LI, Cai-Hong JIN, Zi-Lu WANG, San JIANG, Tian-Miao HUA. Effects of ketamine and urethane on stimulation-induced c-fos expression in neurons of cat visual cortex. Zoological Research, 2013, 34(6): 582-588.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0582
  [3] RAO Xiao-Ping, XU Zhi-Xiang, XU Fu-Qiang. Progress in activity-dependent structural plasticity of neural circuits in cortex. Zoological Research, 2012, 33(5): 527-536.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.05527
  [4] SONG Hai-Yan, LIU Zai-Qun, ZHENG Lei. Expression of IFN-γ, IL-1α, NGF-β and TNF-α during the development of cerebellar cortex of Western Anhui white goose. Zoological Research, 2012, (2): 211-217.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02211
  [5] ZHANG Ying, YU Jian-Feng, YANG Li, WANG Xing-Guo, GU Zhi-Liang. Cloning and characterization of Caveolin-1 gene in pigeon,Columba livia domestica. Zoological Research, 2010, 31(5): 476-482.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05476
  [6] WANG Xiu-song, FU Yu, MA Man-xiu, ZHANG Jun-jun, MA Yuan-ye. Lesions to the Orbitofrontal Cortex Produce the Novelty Seeking Behavior Deficits in Rats. Zoological Research, 2009, 30(5): 527-533.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.05527
  [7] ZHANG Zheng-liang, WEN Bo, TANG Chuan-hong, HUA Tian-miao. Aged Changes of Glu/GABA Expression in the Cerebellar Cortex of Cats. Zoological Research, 2008, 29(2): 152-158.
  [8] XU Ye-hua, WANG Hao, CHEN Qin, ZHOU Yi-feng, *. Age and Sex-related Dendritic Changes in the Visual Cortex of the Rat. Zoological Research, 2007, 28(3): 297-302.
  [9] LI Yi , HUANG Wei, ZHANG Xin, SU Bing , *. Construction of a cDNA Library of the Prefrontal Cortex of Rhesus Monkey. Zoological Research, 2006, 27(3): 325-330.
  [10] YU Hua-lin, LIU Yan-cheng, FAN Yao-dong, MA Yi-liu, FENG Zhong-tang. Effect of Morphine on γ-band of EEG Activity in the Orbital Frontal Cortex of Rhesus Monkey. Zoological Research, 2005, 26(4): 442-445.
  [11] WEI Rong-bian, QIU Gao-feng, LOU Yun-don. Nerve Terminal Types of Sinus Gland and Neurosecretory Cell Types of X-organ in Crab Eriocheir sinensis. Zoological Research, 2002, 23(3): 226-232.
  [12] ZHU Dao-Li. Neurotropic Effect Mechanism of Target on Peripheral Nerve Regeneration. Zoological Research, 2001, 22(6): 437-441.
  [13] ZHENG De-shu. Apoptosis and Programmed Cell Death. Zoological Research, 2000, 21(1): 17-22.
  [14] CHEN Zhong, LU Qin, YE Shi-ming, ZHU Jian-qin. The Regulation of GABA on Development of GABA Receptors in Embryonic Mice Cerebral Cortex. Zoological Research, 1997, 18(3): 299-304.
  [15] WANG Jian-jun, CHEN Wen-yan, ZHANG Min-yue, YU Qi-xiang. Modulation of Neuronal Activity of Cerebellar Interposed Nucleus By Stimulating Dorsal Raphe Nucleus in The Rat. Zoological Research, 1996, 17(4): 393-401.
  [16] GU Fu-kang, JI Ling-mei. An Ultrastructural Study on Cortex and Macronucleus of Euplotes encysticus. Zoological Research, 1996, 17(1): 16-22.
  [17] DENG Chao, WANG Bin. The Response Properties of The Hyperstriatal Visual Neurons to Photic Stimulation in Pigeons. Zoological Research, 1992, 13(2): 100-108.
  [18] WANG Jian-jun, WU Jin-zi, ZHANG Min-yue, CHEN Jun, CHEN Wen-yan, YU Qi-xiang. Influence of Dorsal Raphe Nucleus on Electrical Activity of the Cerebellar Purkinje Cell in The Cat. Zoological Research, 1992, 13(4): 361-367.
  [19] LIU Da-kun et al.. Preliminary Observation of Mitosis in the Cerebellar Cortex Nerve Cell of Rabbit Under Experimental Injury. Zoological Research, 1985, 6(zk): 145-148.
  [20] LI Ling-yan. Cell Theory. Zoological Research, 1982, 3(zk): 373-374.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1566) PDF downloads(1277) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return