Volume 4 Issue 3
May  1983
Turn off MathJax
Article Contents
DING Zheng-liang, LIN Ji-qiang, HU Shu-zhen. Biochemical,Hematological and Immunological Reference Values in the Laboratory-USE Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1983, 4(3): 267-278.
Citation: DING Zheng-liang, LIN Ji-qiang, HU Shu-zhen. Biochemical,Hematological and Immunological Reference Values in the Laboratory-USE Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1983, 4(3): 267-278.

Biochemical,Hematological and Immunological Reference Values in the Laboratory-USE Rhesus Monkey (Macaca mulatta)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1983-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Shi-Hao Wu, Zhi-Xing Liao, Joshua D. Rizak, Na Zheng, Lin-Heng Zhang, Hen Tang, Xiao-Bin He, Yang Wu, Xia-Ping He, Mei-Feng Yang, Zheng-Hui Li, Dong-Dong Qin, Xin-Tian Hu. Comparative study of the transfection efficiency of commonly used viral vectors in rhesus monkey (Macaca mulatta) brains. Zoological Research, 2017, 38(2): 88-95.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.015
  [2] GUO Xiang-Yu, JIN Li-Fang, JI Shao-Hui, JI Wei-Zhi. Rhesus monkey (Macaca mulatta) muller cells exhibit retinal stem/progenitor cell features in vitro. Zoological Research, 2011, 32(6): 611-616.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.06616
  [3] ZHANG Xiu-zhen CAI Ke-jun WANG Shu-fen HU Zhi-xing PEI Yi-jing JI Wei-zhi , *. Preparation of Rabbit Anti-Human PBMC Antiserum and Rabbit Anti-Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spleen Cell Antiserum and Their Application in Isolating Human and Monkey Inner Cell Masses. Zoological Research, 2006, 27(1): 48-53.
  [4] CAI Ke-jun, LI Ya-hui, LI Jian, HE Xie-chao, JI Wei-zhi. Effects of Extenders Varying in Osmolality on Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spermatozoa Cryopreservation. Zoological Research, 2005, 26(3): 305-310.
  [5] SI Wei, LI Ya-hui, GUAN Mo, JI Wei-zhi. Cryoprotective Effect of Four Penetrating Cryopro tectants on Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Spermatozoa Cryopreservation. Zoological Research, 2004, 25(1): 32-36.
  [6] ZOU Ru-jin, YANG Shang-chuan, JI Wei-zhi, BAO Hai-xian, CHEN Jian-chun, LI Ming. The Hematological and Biochemical Values of The Yunnan Golden Monkeys (Rhinopithecus bieti) in Captive. Zoological Research, 1994, 15(1): 71-75.
  [7] JIANG Xue-long, WANG Ying-xiang, MA Shi-lai. Taxonomic Revision and Distribution of Subspecies of Rhesus Monkey (Macaca mulatta) in China. Zoological Research, 1991, 12(3): 241-247.
  [8] JIANG Hai-sheng, FENG Ming, LIN Shu-ran. Preliminary Investigation on Communication Behavior of Rhesus Monkey Macaca mulatta in Filed. Zoological Research, 1990, 11(4): 303-309.
  [9] YANG Sen-fu, LI Shao-dong, DUAN Xing-sheng. Nursery-Rearing of Infant Rhesus Monkeys(Macaca mulatta). Zoological Research, 1989, 10(zk): 127-132.
  [10] Ji weizhi, Zou rujin, Yanye, Yang keqing, Wu guangyin, Wang bolin, Kong lin. Study on secretion of sex steroids of Rhesus monkey (Macaca mulatta) in menstrual cycles. Zoological Research, 1988, 9(1): 29-36.
  [11] JI Wei-zhi, LU Jin-ming, ZOU Ru-jin, YAN Ye. Study on the Dietary Protein Requirement in Rhesus Monkeys (Macaca mulatta). Zoological Research, 1986, 7(4): 331-338.
  [12] BAI Shou-chang, ZOU Shu-quan. Some Observations on an Albino Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1984, 5(1): 21-23.
  [13] DING Zheng-liang, LIN Ji-qiang, HU Shu-zhen. Several Biochemical Reference Values in the Laboratory Rhesus Monkeys (Macaca mulatta). Zoological Research, 1984, 5(zk): 37-40.
  [14] LUO Li-hua, CHEN Yi-feng, CAO Xiao-mei. A Preliminary Comparison of the Homolog of Trypsin-Giemsa Banding of Chromosomes Among man,Golden Monkey (Rhinopithecus roxellanae) and Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1983, 4(2): 177-181.
  [15] , , . A Preliminary Study on the SCE Frequency Induced by Mitomycin-C in Leucocytes of Rhesus Monkey (Macaca mulatta) Injected With Aflatoxin B1 and Hepatitis B Virus. Zoological Research, 1982, 3(4): 479-480.
  [16] , , , . Assay of Normal Values of the Serum Lipids in Macaca mulatta. Zoological Research, 1982, 3(2): 209-212.
  [17] ZHONG Jin-yeng. Analysis of Electrophoresis on the Serum Proteins of Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1982, 3(4): 473-474.
  [18] ZOU Shu-qang, CHEN Ying-feng. Chromosome study of an Albinal Rhesus Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1982, 3(3): 294-294.
  [19] CHIN Tian-sheng, ZHANG Ho-jun, HUANG Shou-jin, PAN Han-peng, LU Ming-yi, TANG Qi-quan. Bxamination of Endoparasites on Chinese Rhesus Monkeys (Macaca Mulatta). Zoological Research, 1980, 1(4): 553-558.
  [20] ZHANG Yao-ping, PENG Yan-zhang, YE Zhi-zhang. Studies on the Dermatoglyphics of the Monkey (Macaca mulatta). Zoological Research, 1980, 1(3): 287-296.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (189) PDF downloads(1) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return