Volume 2 Issue 4
Jul.  1981
Turn off MathJax
Article Contents
CAO Ji, CHEN Zhong-mei, WEN Jia-huei. The Distribution status of Tobacco Splitworm (Phthorimaea Operculella) in China Ⅰ.Limiting Factors For Its Northw Ard Spread. Zoological Research, 1981, 2(4): 327-332.
Citation: CAO Ji, CHEN Zhong-mei, WEN Jia-huei. The Distribution status of Tobacco Splitworm (Phthorimaea Operculella) in China Ⅰ.Limiting Factors For Its Northw Ard Spread. Zoological Research, 1981, 2(4): 327-332.

The Distribution status of Tobacco Splitworm (Phthorimaea Operculella) in China Ⅰ.Limiting Factors For Its Northw Ard Spread

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1981-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Xiao-Liang ZHANG, Wei PANG, Xin-Tian HU, Jia-Li LI, Yong-Gang YAO, Yong-Tang ZHENG. Experimental primates and non-human primate (NHP) models of human diseases in China: current status and progress. Zoological Research, 2014, 35(6): 447-464.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.447
  [2] Ling WEI, Jiang-Hong RAN, Bo ZHANG, Chen-Hao ZHAO, Man ZHANG. Distribution and protection status of Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Sichuan Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 72-75.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0072
  [3] Pankaj Chandan, Afifullah Khan, Jigmet Takpa, Syed A. Hussain, Kamal Mehdi, Pushpinder Singh Jamwal, Rohit Rattan, Nisa Khatoon, Tsewang Rigzin, Anupam Anand, Pijush Kr. Dutta, Tanveer Ahmad, Partha S. Ghose, Priyadarshinee Shrestha, Lak Tsheden Theengh. Status and distribution of Black-necked Crane (Grus nigricollis) in India. Zoological Research, 2014, 35(S1): 39-50.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0039
  [4] Ji-Rong LI, Jian CAO, Fang YANG, Zhuo LI, Wen WANG, Lai-Xing LI. Distribution and conservation status of Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Qinghai, China: A Review. Zoological Research, 2014, 35(S1): 76-79.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0076
  [5] CAI Bo, HUANG Yong, CHEN Yue-Ying, HU Jun-Hua, GUO Xian-Guang, WANG Yue-Zhao. Geographic patterns and ecological factors correlates of snake species richness in China. Zoological Research, 2012, 33(4): 343-354.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.04343
  [6] ZHENG Lan-ping, CHEN Xiao-yong, YANG Jun-xing. Composition and Status of Fishes of Nanla River in Xishuangbanna, Yunnan, China. Zoological Research, 2009, 30(3): 334-340.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03334
  [7] ZHAO Qing-yang, BAO Yi-xin, SUN Bo, ZHANG Long-long, HU Zhi-yuan. Community Distribution Pattern and the Affecting Factors of Small Mammals in Qiandao Lake, Zhejiang. Zoological Research, 2009, 30(6): 671-678.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.0678
  [8] LI Xu, LI Feng-lian, LIU Kai, ZHOU Wei. Morphologic Differentiation and Taxonomic Status of Pseudecheneis (Siluriformes: Sisoridae) from Irrawaddy and Salween Drainages, China. Zoological Research, 2008, 29(1): 83-88.
  [9] YANG Jun-xing *, CHEN Xiao-yong, CHEN Ying-rui. On the Population Status and Migration of Pangasiid Catfishes in Lancangjiang River Basin, China. Zoological Research, 2007, 28(1): 63-67.
  [10] LIU Xue-gao. Current Status and Prospect of China's Contraceptive Vaccine Research. Zoological Research, 2000, 21(1): 23-27.
  [11] WANG Ying-xiang, JIANG Xue-long, FENG Qing. Taxonomy,Status and Conservation of Leaf Monkeys in China. Zoological Research, 1999, 20(4): 306-315.
  [12] LI Zheng-yue, YANG Ben-li, CHEN Guo-hua, YAN Nai-sheng, CHEN Bin. Spatial Distribution of The Cockchafer Maladera sp.In Flue-Cured Tobacco. Zoological Research, 1999, 20(5): 365-368.
  [13] DENG Jian-hua, LI Tian-fei, WU Xing-fu, GAO Ja-he. Vertical Spatial Distribution of Tobacco Aphids (Myzus nicotianae Blackman) on Tobacco. Zoological Research, 1998, 19(6): 446-452.
  [14] YU Xin-wen, KUANG Rong-ping. Spatial Distribution and Its Application of Population of Coffee Stem-Borer. Zoological Research, 1997, 18(1): 39-44.
  [15] DU Yu-zhou. Studies on Spatial Disiribution of Larvae of Leaf Miner,Phthorimaea operculella and Its Application. Zoological Research, 1993, 14(1): 42-48.
  [16] CHU Xin-luo. Geographical Distribution of Siluriform Fishes in China. Zoological Research, 1989, 10(3): 251-261.
  [17] CUI Gui-hua, CHU Xin-luo. Systematic Status of the Genus Luciocyprinus and its Specific Differentiation (Pisces:Cyprinidae). Zoological Research, 1986, 7(1): 79-84.
  [18] MA Shi-lai, WANG Ying-xiang. The Taxonomy and Distribution of the Gibbons in Southern China and its Adjacent Region-With Description of Three new Subspecies. Zoological Research, 1986, 7(4): 393-410.
  [19] ZHENG Guang-mei. Ecological Distribution of Birds in Beijing and its Vicinity During Summer. Zoological Research, 1984, 5(1): 29-40.
  [20] CHAO Wan-yuen, TING Ghui-ping, DONG Ta-tse, WANG Yuen-chen, CHANG Wen-lian. The Bionomics of Aphidius gifuensis Ashmead and Its Utilization For the Control of Tobacco Aphid Myzus Persicae Sulzer. Zoological Research, 1980, 1(3): 405-415.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (162) PDF downloads(3) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return