Volume 2 Issue 1
Jan.  1981
Turn off MathJax
Article Contents
LI Chun-qiu, LI De-hao. Blue-eared Phessant and Blood Pheasant in the Forestry of Qi-Lian Xian,Qinghai. Zoological Research, 1981, 2(1): 77-82.
Citation: LI Chun-qiu, LI De-hao. Blue-eared Phessant and Blood Pheasant in the Forestry of Qi-Lian Xian,Qinghai. Zoological Research, 1981, 2(1): 77-82.

Blue-eared Phessant and Blood Pheasant in the Forestry of Qi-Lian Xian,Qinghai

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1981-02-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] XIONG Rong-Chuan, JIANG Jian-Ping, FEI Liang, WANG Bin, YE Chang-Yuan. Embryonic development of the concave-eared torrent frog with its significance on taxonomy. Zoological Research, 2010, 31(5): 490-498.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.05490
  [2] WU Zhong-rong, HAN Lian-xian, KUANG Zhong-fan. Breeding Behaviors of Blue Tailed Bee-eater of Nujiang Valley. Zoological Research, 2009, 30(4): 429-432.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.04429
  [3] WANG Ning, ZHANG Yan-yun, ZHENG Guang-mei*. Nest and Nest-site of Narcissus Flycatcher in Xiaolongmen Forestry, Beijing. Zoological Research, 2007, 28(4): 337-343.
  [4] ZHANG Xiao-ai, LIU Ze-hua, ZHAO Liang, *, WANG Ai-zheng, LEI Fu-ming. Nesting Ecology of the Passerines in Qinghai-Tibetan Plateau. Zoological Research, 2006, 27(2): 113-120.
  [5] MA Jie, LI Qing-fen, SUN Ru-yong, LIU Ding-zhen. Rodents as the Key Predators of Ground Seeds of Quercus liaotungensis in Xiaolongmen Forestry Centre,Beijing. Zoological Research, 2004, 25(4): 287-291.
  [6] ZHANG Tong-zuo, LIAN Xin-ming, LI Lai-xing, CUI Qing-hu, LI Guang-ying, SU Jian-ping. A Preliminary Report on Reproductive Success of Cormorants (Phalacrocorax carbo) at Qinghai Lake. Zoological Research, 2003, 24(3): 235-237.
  [7] JIA Chen-xi, SUN Yue-hua, WANG Li. Egg-laying Time and Laying Intervals in Blood Pheasant. Zoological Research, 2002, 23(6): 467-470.
  [8] DAI Qiang, ZHANG Zheng-Wang, QIU Fu-Cai, GUO Jian-Rong. Social Hierarchy of the Brown Eared Pheasants Crossoptilon mantchuricum in Captivity During Winter. Zoological Research, 2001, 22(5): 361-366.
  [9] CHANG Chong-Yan, ZHANG Zheng-Wang, WU Xiu-Shan, CHEN Xiao-Duan, LI Wei-Chao, ZHANG Jin-Guo. The Ultrastructure and Elemental Composition in Eggshell of The Tibetan Eared-Pheasant,Crossoptilon harmani. Zoological Research, 2000, 21(5): 383-386.
  [10] ZHANG Zheng-wang, WU Jian-yong, ZHENG Guang-mei, YANG Xiang-ming, LI Xin-ping. Observation on Wild Brown Eared-Pheasant Incubating Ring-Necked Pheasant's Eggs. Zoological Research, 1997, 18(4): 366-376.
  [11] GAO Yu-ren, YAO Wei-lan, ZOU Fa-sheng. A Study on Reproduction of The Silver Pheasant in Captivity. Zoological Research, 1995, 16(2): 194-198.
  [12] YANG Lan, WEN Xian-ji, YANG Xiao-jun. On The Taxonomy of Blood Pheasant (Ithaginis). Zoological Research, 1994, 15(4): 21-30.
  [13] HAN De-min, WANG Qi-shan. Ecology of Joretian koklass Pheasant. Zoological Research, 1993, 14(1): 27-34.
  [14] GAO Yu-ren. Study on Food of The Silver Pheasant. Zoological Research, 1993, 14(2): 194-196.
  [15] WENG Jiang, XU Shen-yuan, YANG Min, GANG Qiang. Analysis of Brown Eared Pheasant Egg chemical Constituents and Chemical Constituents Contradistinguish Between Its Egg and Other Bird Eggs. Zoological Research, 1990, 11(3): 222-236.
  [16] LIU Ru-sun. Studies on the Reproductive Behavior of the Brown Eared Pheasant (Crossoptilon Mantchuricum). Zoological Research, 1986, 7(3): 243-249.
  [17] LIU Ai-hua, SHI Lin-ming. A Micronucleus Test in Blood Ceels of Fish. Zoological Research, 1985, 6(1): 8-116.
  [18] YANG Yan, BAN Lu-liang, WANG Shu-shen. A New Record of Subspecies Blue-Breasted in China. Zoological Research, 1984, 5(3): 226-226.
  [19] . Preliminary Observation of the Ecology of Agkistrodon halys From Lian yun Gang. Zoological Research, 1982, 3(3): 325-326.
  [20] LUO Li-hua, CHEN Yi-feng, SHAN Xiang-nian, CAO Xiao-mei. A Microculture Method For Rat Whole Blood. Zoological Research, 1980, 1(3): 303-311.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (137) PDF downloads(0) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return