Volume 1 Issue 3
May  1980
Turn off MathJax
Article Contents
WANG Shu-fang. Description of A New Species of the Genus Ishigakia Uchida (Ichneumonidae:Acaenitinae). Zoological Research, 1980, 1(3): 389-390.
Citation: WANG Shu-fang. Description of A New Species of the Genus Ishigakia Uchida (Ichneumonidae:Acaenitinae). Zoological Research, 1980, 1(3): 389-390.

Description of A New Species of the Genus Ishigakia Uchida (Ichneumonidae:Acaenitinae)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1980-08-22
 • The present paper gives the description of a new species of the genus Ishigakia Uchida.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Jin-Min Chen, Kai Xu, Nikolay A. Poyarkov, Kai Wang, Zhi-Yong Yuan, Mian Hou, Chatmongkon Suwannapoom, Jian Wang, Jing Che. How little is known about “the little brown frogs”: description of three new species of the genus Leptobrachella (Anura: Megophryidae) from Yunnan Province, China. Zoological Research, 2020, 41(3): 292-313.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.036
  [2] Yao Li, Dan-Dan Zhang, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yu-Long Li, Zu-Yao Liu, Hong-Hui Chen, Ding-Qi Rao, Zhi-Fang Jin, Chang-You Zhang, Ying-Yong Wang. Author Correction: Review of the genus Brachytarsophrys (Anura: Megophryidae), with revalidation of Brachytarsophrys platyparietus and description of a new species from China. Zoological Research, 2020, 41(4): 476-476.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.040
  [3] Yao Li, Dan-Dan Zhang, Zhi-Tong Lyu, Jian Wang, Yu-Long Li, Zu-Yao Liu, Hong-Hui Chen, Ding-Qi Rao, Zhi-Fang Jin, Chang-You Zhang, Ying-Yong Wang. Review of the genus Brachytarsophrys (Anura: Megophryidae), with revalidation of Brachytarsophrys platyparietus and description of a new species from China. Zoological Research, 2020, 41(2): 105-122.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.033
  [4] Huai-Sen Ai, Kai He, Zhong-Zheng Chen, Jia-Qi Li, Tao Wan, Quan Li, Wen-Hui Nie, Jin-Huan Wang, Wei-Ting Su, Xue-Long Jiang. Taxonomic revision of the genus Mesechinus (Mammalia: Erinaceidae) with description of a new species. Zoological Research, 2018, 39(5): 335-347.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2018.034
  [5] DAI Ying-gui, YANG Jun-xing. Description of a New Subspecies of the Genus Saurogobio Bleeker (1870). Zoological Research, 2002, 23(4): 306-310.
  [6] ZHAO Er-mi. Description of A New Species of The Genus Laudakia From Xizang (Tibet) (Sauria:Agamidae). Zoological Research, 1998, 19(5): 401-404.
  [7] JIN Dao-chao. Six New Species of Piona From Chin and Laos With Description of Glandularia of the Genus (Acari:Hygrobatoidea:Pionidae). Zoological Research, 1997, 18(2): 139-150.
  [8] DONG Xue-shu, ZHOU Hong-ning, DONG Li-ming. Studies on Genus Armigeres of Yunnan With Description of A New Species (Diptera:Culicidae). Zoological Research, 1995, 16(2): 95-104.
  [9] DONG Xue-shu, Ichiro Miyagi. A New Species Description of Subgenus Suaymyia of Genus Topomyia (Diptera:Culicidae). Zoological Research, 1995, 16(4): 343-347.
  [10] YANG Xing-ke. The Chinese Known Species of The Genus Macrima and Description of One New Species (Coleoptera:Chrysomelidae,Galerucinae). Zoological Research, 1992, 13(3): 257-261.
  [11] YIN Wen-ying. A new genus of Berberentomidae (Protura) From guizhou province with description of larval stages and Suggest ot erect a New genus Amazonentulus. Zoological Research, 1989, 10(2): 97-106.
  [12] ZHANG Yu-ling. A Taxonomic study on the Chinese Icefishes of the Genus Neosalanx (Pisces:Salangidae),With Description of A New Species From the Lake Taihu. Zoological Research, 1987, 8(3): 277-286.
  [13] CHEN Yin-rui, CHU Xin-luo. Systematic Study of the Genus Tor (Pisces:Cyprinidae) with Description of A New Species. Zoological Research, 1985, 6(1): 79-86.
  [14] FEI Liang, QU Wen-yuan, WU Shu-hui. Description of A New Genus and Species of Hynobiidae of China. Zoological Research, 1985, 6(4): 399-404.
  [15] LIU Jiou, LIU Quan, LIU Chi-ying. Description of A New Species of Chinghaipsylla (Siphonaptera:Leptopsyllidae) With A Discussion. Zoological Research, 1982, 3(zk): 131-136.
  [16] WANG Zi-ne, WU Hou-yong, LIU Quan. Description of A New Species of Neopsylla (Siphonaptera:Hystrichopsyllidae). Zoological Research, 1982, 3(zk): 125-127.
  [17] WANG Shu-fang. Notes on the Genus Anomalon in China (Ichneumonidae:Anomalinae). Zoological Research, 1982, 3(zk): 163-172.
  [18] YE Zong-mao. Description of A New species of Genus Robineauella (Diptera:Sarcophagidae). Zoological Research, 1982, 3(zk): 107-111.
  [19] CHEN Yong-lin. Study of Locusts and Grasshoppers From Xinjiang Uighur Autonomous Region:Description of A New Species of the Genus Phytomastax B.-Bienko (Orthoptera:Eumastacidae). Zoological Research, 1981, 2(1): 67-70.
  [20] LU Yong-de, LANG Suo. Monogenea From Yunnan Province Ⅰ.Monogenea From Kunming Lake and Its Nearby Lakes,With A Description of A New Genus and Seven New Species. Zoological Research, 1981, 2(3): 247-256.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (158) PDF downloads(0) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return