JIANG Ke-xian, GUO Hui-ying, CHEN Zheng-wei, GONG Quan-yuan, MA Ying-jie. The Cross-Neutralizing Action of Antivenin Against Agkistrodon halys Pallas. Zoological Research, 1981, 2(zk): 173-175.
Citation: JIANG Ke-xian, GUO Hui-ying, CHEN Zheng-wei, GONG Quan-yuan, MA Ying-jie. The Cross-Neutralizing Action of Antivenin Against Agkistrodon halys Pallas. Zoological Research, 1981, 2(zk): 173-175.

The Cross-Neutralizing Action of Antivenin Against Agkistrodon halys Pallas

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1981-11-10
 • 加载中
 • 加载中
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
 • 1. 

  沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

 1. 本站搜索
 2. 百度学术搜索
 3. 万方数据库搜索
 4. CNKI搜索

Article Metrics

Article views(170) PDF downloads(0) Cited by()

Related
Proportional views

The Cross-Neutralizing Action of Antivenin Against Agkistrodon halys Pallas

JIANG Ke-xian, GUO Hui-ying, CHEN Zheng-wei, GONG Quan-yuan, MA Ying-jie. The Cross-Neutralizing Action of Antivenin Against Agkistrodon halys Pallas. Zoological Research, 1981, 2(zk): 173-175.
Citation: JIANG Ke-xian, GUO Hui-ying, CHEN Zheng-wei, GONG Quan-yuan, MA Ying-jie. The Cross-Neutralizing Action of Antivenin Against Agkistrodon halys Pallas. Zoological Research, 1981, 2(zk): 173-175.

Catalog

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return