Volume 9 Issue 2
Mar.  1988
Turn off MathJax
Article Contents
SUN Fan. Comparative Research on Bird Communities in Different Landscape Ecological Types in Northern and Southern of Dunhua. Zoological Research, 1988, 9(2): 103-111.
Citation: SUN Fan. Comparative Research on Bird Communities in Different Landscape Ecological Types in Northern and Southern of Dunhua. Zoological Research, 1988, 9(2): 103-111.

Comparative Research on Bird Communities in Different Landscape Ecological Types in Northern and Southern of Dunhua

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1988-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Ming-Xia Zhang, Myint Kyaw, Guo-Gang Li, Jiang-Bo Zhao, Xiang-Le Zeng, Kyaw Swa, Rui-Chang Quan. Bird diversity in northern Myanmar and conservation implications. Zoological Research, 2017, 38(5): 264-280.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.059
  [2] Dong-Dong ZHAO, Ying-Huan WU, Zhou LU, Guang-Wei JIANG, Fang ZHOU. Response of forest bird communities to forest gap in winter in southwestern China. Zoological Research, 2013, 34(3): 174-181.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.3.0174
  [3] LIAO Cheng-Hong, SU Bing. Research proceedings on primate comparative genomics. Zoological Research, 2012, 33(1): 108-118.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01108
  [4] HUANG Jun-Hui, ZOU Fa-Sheng. The Understory Bird Communities in Monsoon Evergreen Broadleaved Forest of Mengyang, Xishuangbanna, Yunnan During the Dry Season. Zoological Research, 2010, 31(3): 311-318.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.0331
  [5] HAN Bao-yin, GU Xiao-ming, LIANG Bing, ZHANG Shu-yi, *. Bird Predation and Selection of Different Insects by Great Evening Bats (Ia io). Zoological Research, 2007, 28(3): 243-248.
  [6] TANG Yi-jie, YU Shi-xiao, *, WU Yan-yong. A Comparison of Macrofauna Communities in Different Mangrove Assemblages. Zoological Research, 2007, 28(3): 255-264.
  [7] GE Bao-ming, BAO Yi-xin, ZHENG Xiang. Structure of Macrobenthic Communities in Different Habitats at the Diked Tidal Flat in Winter. Zoological Research, 2005, 26(1): 47-54.
  [8] SHAO Ming-qin, LIU Nai-fa, ZHANG Ji-zeng, HUANG Zu-hao, KONG Fa-gong. Responses of Bird Communities to Forest Succession in Xinglongshan National Nature Reserve, Gansu. Zoological Research, 2005, 26(2): 157-161.
  [9] GE Bao-ming, KONG Jun-miao, CHENG Hong-yi, ZHENG Xiang, BAO Yi-xin. Community Structure of Soil Macrofauna in Different Using Types of Soils in Autumn. Zoological Research, 2005, 26(3): 272-278.
  [10] CUI Qing-hu, SU Jian-ping, ZHANG Tong-zuo, LIAN Xin-ming. Utilization of Root Vole (Microtus oeconomus) on Different Types of Habitats. Zoological Research, 2004, 25(4): 316-320.
  [11] HU Wei, LU Jian-jian. Research on Summer Bird Community Structrue in Weihe Plain. Zoological Research, 2002, 23(4): 351-355.
  [12] XU Zheng-Hui, LI Ji-Guai, FU Lei, LONG Qi-Zhen. A Study on the Ant Communities on West Slope at Different Elevation of the Gaoligongshan Mountain Nature Reserve in Yunnan,China. Zoological Research, 2001, 22(1): 58-63.
  [13] YANG Xiao-Dong, SHE Yu-Ping, CAO Ming. A Primary Study on The Insect Communities in Different Development Phase of Troplcal Rain Foresis in Xishuangbanna. Zoological Research, 2000, 21(5): 367-373.
  [14] XU Zheng-hui, LIU Tai-yong, HE Yun-feng, ZENG Guang. A Comparative Study on The Ant Communities in Primeval and Secondary Forests of Four Vegetation Subtypes in xishuangbanna of China. Zoological Research, 1999, 20(5): 360-364.
  [15] XU Zheng-hui, ZENG Guang, LIU Tai-yong, HE Yun-feng. A Study on Communities of Formicidae Ants in Different Subtypes of Vegetation in Xishuangbanna District of China. Zoological Research, 1999, 20(2): 118-125.
  [16] XU Zheng-hui, HU Gang, YU Xin-wen. Biomass and Ecological Function of Ant Communities in The Tropical Rain Forest of Xishuangbanna,China. Zoological Research, 1999, 20(6): 441-445.
  [17] YUAN Chong-gui, HU Jin-chu, WU Yi, WEI Fu-wen, JIANG Ming-dao, DEN Qi-tao. Ecological Research of solitary Takins in Winter in Tangjiane Natural Reserve. Zoological Research, 1990, 11(3): 203-208.
  [18] WANG Ying-xiang. Taxonomic Research on Burma-Chinese tree Shrew,Tupaia belangeri (Wagner),from Southern China. Zoological Research, 1987, 8(3): 213-230.
  [19] CHU Guo-zhong. A Study of bird Predation on pine Caterpillar Larvae in the Artificial Masson's pine Plantation in Northern Zhejiang. Zoological Research, 1987, 8(3): 239-250.
  [20] LIU Huan-jin, FENG Jing-yi, SU Hua-long et al.. Studies on Taiyuan Bird Ecology Ⅰ.Ecological Distribution and Seasonal Variabie Reguiarity. Zoological Research, 1982, 3(zk): 315-333.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1181) PDF downloads(1528) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return