Volume 5 Issue 4
Jul.  1984
Turn off MathJax
Article Contents
WU Jie, MA Fu-he. Study on A New Species of Globocephalus Nematode (Nematoda:Strongylidae) From Plgs in Sichuan. Zoological Research, 1984, 5(4): 299-303.
Citation: WU Jie, MA Fu-he. Study on A New Species of Globocephalus Nematode (Nematoda:Strongylidae) From Plgs in Sichuan. Zoological Research, 1984, 5(4): 299-303.

Study on A New Species of Globocephalus Nematode (Nematoda:Strongylidae) From Plgs in Sichuan

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1984-11-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Si-Li YAN, Zhi-Yu SUN, Yan-Shu GUO. A new species of Triplophysa Rendahl (Cypriniformes, Nemacheilidae) from Sichuan Province, China. Zoological Research, 2015, 36(5): 299-304.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.5.299
  [2] Hong-Yu TIAN, Xiao-Feng ZHU, Yu-Xi DUAN, Li-Jie CHEN. Descriptions of two new record species of Scutellonema (Nematoda:Tylenchida) from China. Zoological Research, 2014, 35(1): 72-74.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.1.072
  [3] FENG Yan, XUE Wan-qi. Three New Species of The Calyptratae From Sichuan,China (Diptera:Calliphoridae,Muscidae). Zoological Research, 1998, 19(1): 77-82.
  [4] FENG Yan. Three New Species of The Genus Phaonia From Sichuan,China (Diptera:Muscidae). Zoological Research, 1998, 19(4): 314-317.
  [5] LIANG Xing-cai. Four New Species of The Genus Hepialus (Ghost Moth) From Yunnan,Sichuan of China (Lepidoptera:Hepialidae). Zoological Research, 1995, 16(3): 207-212.
  [6] FAN Zi-de, FENG Yan, DENG An-xiao. Three New Species of Calliphoridae From West Sichuan,China (Diptera). Zoological Research, 1993, 14(3): 199-202.
  [7] HE Ji-long. Descriptions of Two New Species of the Genus Eupeodes From Qingchengshan,Sichuan Province (Diptera:Syrphidae). Zoological Research, 1990, 11(4): 273-278.
  [8] TANG Bo-wei, YIN Wen-ying. Teree new Species of Protura From Sichuan Province. Zoological Research, 1988, 9(3): 309-315.
  [9] YE Miao-rong, FU Tian-you. A New Species of Schizothoracid Fishes From Sichuan,China (Cyprinifomes:Cyprinidae). Zoological Research, 1986, 7(1): 65-68.
  [10] XUE Wan-qi, FENA Yan, LIU Gui-lan. One new Species of the Genus Pandelleana From Sichuan,China (Diptera:Sarcophagidae). Zoological Research, 1986, 7(2): 203-206.
  [11] FU Tian-you, YE Miao-rong. Notes on A New Species of the Genus Schizothorax From Sichuan,China. Zoological Research, 1984, 5(2): 165-168.
  [12] CHEN Wen-yuan, WANG Zi-su, WANG Xi-zhong, YANG Yu-hua, SUN Qi-ling. A Comparative Study of the Karyotypes From six Species of Frogs in Sichuan. Zoological Research, 1983, 4(1): 83-88.
  [13] GONG An-hu, HAN Li-xin, GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong. Studies on the Termites From Sichuan Ⅰ.Three new Species of the Genera Glyptotermes and Stylotermes From Chengdu and Xichang (Isoptera:Kalotermitidae and Rhinotermitidae). Zoological Research, 1982, 3(3): 281-287.
  [14] WANG Pu-qin, JIANG Xue-liang. A Survey of the Paramphistomata of Cattle and Note Three new Species of Gastrothylacidae From Sichuan. Zoological Research, 1982, 3(zk): 11-12.
  [15] ZHENG Zhe-min. New Genus and New Species of Grasshoppers From Yunnan,Guizhou and Sichuan,China (Ⅲ). Zoological Research, 1982, 3(zk): 83-87.
  [16] ZHENG Zhe-min, LIAN Zheng-min, XI Geng-si. New Genera and New Species of Grasshoppers From Yunnan,Guizhou and Sichuan,Cina (Ⅱ). Zoological Research, 1982, 3(zk): 77-82.
  [17] GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong, YANG Wen-chang, JI Guang-rong, MA Xing-chun. Studies on the Termites From Sichuan Ⅳ.Study on Termites and A New Species of Stylotermes From Nanchong District (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1982, 3(zk): 145-150.
  [18] Yu Yi-xin, LIU Kang-nan. Two new species of Lasiohelea from Sichuan,Chin (Diptera,Ceratopogonidae). Zoological Research, 1981, 2(1): 61-66.
  [19] ZHANG Guang-xue, ZHONG Te-sen, TIAN Ze-jun. Two New Species and A New Subspecies of Adelgidae From Sichuan,China (Homoptera:Adelgidea). Zoological Research, 1980, 1(3): 381-388.
  [20] XU Rong-man. Three New Species of Tabanidae From Sichuan,China (Diptera). Zoological Research, 1980, 1(3): 397-404.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1278) PDF downloads(1290) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return