Volume 8 Issue 3
May  1987
Turn off MathJax
Article Contents
YIAO Chi-zhen, LU Li-mei, XIAN Zi-yuan. The Effect of Different Temperatre on the Initial Colony of Odontotermes formosanus (Shiraki). Zoological Research, 1987, 8(3): 329-333.
Citation: YIAO Chi-zhen, LU Li-mei, XIAN Zi-yuan. The Effect of Different Temperatre on the Initial Colony of Odontotermes formosanus (Shiraki). Zoological Research, 1987, 8(3): 329-333.

The Effect of Different Temperatre on the Initial Colony of Odontotermes formosanus (Shiraki)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1987-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Hai-Yu Shen, Yan Zhou, Qian-Jin Zhou, Ming-Yun Li, Jiong Chen. Mudskipper interleukin-34 modulates the functions of monocytes/macrophages via the colony-stimulating factor-1 receptor 1. Zoological Research, 2020, 41(2): 123-137.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.026
  [2] ZHU Lin, HAN Jian-Bao, ZHANG Xi-He, MA Jian-Ping, LÜ Long-Bao, ZHANG Gao-Hong, ZHENG Yong-Tang. Epidemiological survey of a captive Chinese rhesus macaque breeding colony in Yunnan for SRV, STLV and BV. Zoological Research, 2012, 33(1): 49-54.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01049
  [3] HU Bing, YANG Xiao-zhen, WU Xu-gan, TENG Wei-ming, CHENG Yong-xu. Development of Gonad in Different Body Weights of Onchidium struma. Zoological Research, 2008, 29(2): 145-151.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.02145
  [4] TANG Yi-jie, YU Shi-xiao, *, WU Yan-yong. A Comparison of Macrofauna Communities in Different Mangrove Assemblages. Zoological Research, 2007, 28(3): 255-264.
  [5] LU Qing-bin, WANG Xiao-ming , *, WANG Zheng-huan. Correlation of Group and Habitat Requirement for Alpine Blood Pheasants in the Initial Mating Period in Shiqu, Sichuan. Zoological Research, 2006, 27(3): 243-248.
  [6] CHENG Yong-Xu, XU Zhao-Li, CHEN, Ya-Qu. Ultrastructural Study of The Toxic Effect of Different Content of Zn[2+] on Hepatopancreas in The Larvae of Chinese Crab,Eriocheir sinensis. Zoological Research, 2000, 21(5): 343-347.
  [7] LIU Ru-sun, LEI Fu-min, YU Qing. Studies of Snowy Owl and Their Ldh in Different Tissues. Zoological Research, 1996, 17(3): 290-300.
  [8] ZHANG Fang-yao, LI Shen, GAO Qi-kang. Scanning Electron Microscopic Studies on Wing Microsculpturing of Odontotermes formosanus and Macrotermes barneyi (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1993, 14(3): 270-269.
  [9] CHEN Yi, TANG Jue. Studies on Colony structure and Life Cycle of The Spined ant,Polyrhchis Vicina Roger. Zoological Research, 1989, 10(1): 57-63.
  [10] CHUNG Deng-qing, CHEN Jun-he, YUAN Xun-jang et al.. . Zoological Research, 1988, 9(3): 262-276.
  [11] XIONG Yu-liang, YANG Cheng-jiu, WANG Wan-yu, YANG Shang-chuan. Study of Platelets Aggregation and the Effect of Hemostasie In Vivo by TMVA. Zoological Research, 1987, 8(zk): 23-31.
  [12] YANG Shang-chuan, WANG Wan-yu, YANG Chang-jiu, XIONG Yu-liang. Function of Platelet Aggregation on the Human Different Ages. Zoological Research, 1987, 8(zk): 68-69.
  [13] HUANG Fu-sheng, ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang. Effect of Continental Drift on Phylogeny of Termites. Zoological Research, 1987, 8(1): 55-60.
  [14] HUANG Wei-lian, LIN Qiang-fang, YUAN Shun-jiang, CHANG Shan-shan, NI Zhou-yang. An Initial Report of the Determination of Aminoacid Content on Coptotermes formosanus Shiraki and its Changes in the Incipient Colony Formation. Zoological Research, 1987, 8(4): 343-348.
  [15] HUANG Wei-liang, RAO Qi-zhen, LU Li-mei. The Action of the Social Behaviour of the Initial Colony of Two Termites on Oviposition,Egg Hatching and Moulting. Zoological Research, 1985, 6(zk): 109-112.
  [16] TANG En-hua, JIANG Yun-quan, WEN Yu-ling, LIN JIE-YAN, GUO Ren. Stability of Monoclonal Antibodies Stored on Different Conditions. Zoological Research, 1984, 5(3): 295-297.
  [17] HUANG Sheng-min, LI Shao-lan, YANG Lian-xi et al., ZHOU Zheng-wei, ZENG Li-bo. Studies on Esterase Isoenzymes of Different Organs in Bombyx Mori. Zoological Research, 1983, 4(4): 333-338.
  [18] LI Gui-xiang, PING Zheng-ming. Two New Species of the Genus Odontotermes and Ahmaditermes (Isoptera:Termitidae From Guizhou,China). Zoological Research, 1982, 3(zk): 157-162.
  [19] LIU Yang-zhi, TANG You-qing, PANG Yang-zheng, CHEN Liang-de, HE Yong-zhong. Observations on the Relations Between the Activities of Obntotermes formosanus (Shiraki),its Termitarium's Growth,and the Ambient Temperature and Moisture. Zoological Research, 1982, 3(zk): 219-228.
  [20] . A Priliminary Study on the Biology of Colonizing Flight of Coptotermes formosanus Shiraki. Zoological Research, 1982, 3(2): 185-192.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1209) PDF downloads(1172) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return