Volume 8 Issue 2
Mar.  1987
Turn off MathJax
Article Contents
ZOU Ru-jin, JI Wei-zhi, SHA Lin-li, YAN Ye, YANG Ke-qin. Studies of Ontogeny in the Tree Shrews (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1987, 8(2): 201-208.
Citation: ZOU Ru-jin, JI Wei-zhi, SHA Lin-li, YAN Ye, YANG Ke-qin. Studies of Ontogeny in the Tree Shrews (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1987, 8(2): 201-208.

Studies of Ontogeny in the Tree Shrews (Tupaia belangeri chinensis)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1987-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Yu FAN, Dan-Dan YU, Yong-Gang YAO. Positively selected genes of the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) locomotion system. Zoological Research, 2014, 35(3): 240-248.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.3.240
  [2] Jian-Ping LI, Yun LIAO, Ying ZHANG, Jing-Jing WANG, Li-Chun WANG, Kai FENG, Qi-Han LI, Long-Ding LIU. Experimental infection of tree shrews(Tupaia belangeri) with Coxsackie virus A16. Zoological Research, 2014, 35(6): 485-491.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.485
  [3] Xiao-Hong LIU, Yong-Gang YAO. Characterization of 12 polymorphic microsatellite markers in the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 2013, 34(E2): 13362-E.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.E02E62
  [4] Cai-Yun WANG, Yun-Han MA, Da-Jian HE, Shi-Hua YANG. cDNA cloning and sequence analysis of pluripotency genes in tree shrews (Tupaia belangeri). Zoological Research, 2013, 34(2): 127-131.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.02127
  [5] Jing WANG, Xin-Li XU, Ze-Yang DING, Rong-Rong MAO, Qi-Xin ZHOU, Long-Bao LÜ, Li-Ping WANG, Shuang WANG, Chen ZHANG, Lin XU, Yue-Xiong YANG. Basal physiological parameters in domesticated tree shrews (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 2013, 34(E2): 13369-E.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.E02E69
  [6] ZHANG Yuan-Xu, PING Shu-Huang, YANG Shi-Hua. Morphological characteristics and cryodamage of Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis) sperm. Zoological Research, 2012, 33(1): 29-36.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01029
  [7] XIA Hou-Jun, WANG Chun-Yan, ZHANG Hai-Lin, HE Bao-Li, JIAO Jian-Lin, CHEN Ce-Shi. Characterization of spontaneous breast tumor in tree shrews (Tupaia belangeri chinenesis). Zoological Research, 2012, 33(1): 55-59.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01055
  [8] PING Shu-Huang, WANG Cai-Yun, TANG Wen-Ru, LUO Ying, YANG Shi-Hua. Effects of some extenders and monoamines on sperm cryopreservation in tree shrews (Tupaia belangeri). Zoological Research, 2012, 33(1): 19-28.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.01019
  [9] WANG Xin-Xing, LI Jing-Xiao, WANG Wen-Guang, SUN Xiao-Mei, HE Chun-Yan, DAI Jie-. Preliminary investigation of viruses to the wild tree shrews (Tupaia belangeri chinese). Zoological Research, 2011, 32(1): 66-69.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01066
  [10] ZHANG Wu-Xian, WANG Zheng-Kun, NIAN Yong-Kun, XU Wei-Jiang, YAO Zheng. The Effects of Cold Acclimation on Thermogenesis in Tree Shrews (Tupaia belangeri). Zoological Research, 2001, 22(4): 287-291.
  [11] ZHENG Zi-xiu, ZHONG Jin-yan. Studies on The Lactate Dehydrogenase Isoenzymes of Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis) Tissues:An Electrophoretic Analysis on The Agarose Gel ). Zoological Research, 1991, 12(1): 85-91.
  [12] CAO Xiao-mei. Microscopic Structure of Ovary and Ovarian Activity of Different Seasons in Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1990, 11(1): 17-24.
  [13] ZHANG Qing-zhen, YE Zheng, SHEN Ban-kun, LI Lang. The Willis Circle in Tupaia belangeri chinensis. Zoological Research, 1990, 11(1): 41-45.
  [14] YE Zhi-zhang, PENG Yen-zhang, PAN Ru-liang, WANG Hong. Arterial System in Chinese Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1990, 11(2): 131-138.
  [15] CAO Xiao-mei. Seasonal Changes in Spermatogenesis of Tree Shrew (Tupaia Belangeri Chinensis). Zoological Research, 1989, 10(1): 15-21.
  [16] YE Zhi-zhang, PENG Yan-zhang, PAN Ru-liang, WANG Hong. The spinal plexus of Tree shrew(Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1989, 10(2): 107-114.
  [17] ZOU Ru-jing, JI Wei-zhi, SHA Ling-li, LU Jin-ming, YAN Ye, YANG Ke-qin. Reproduction in Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1987, 8(3): 231-237.
  [18] CAO Xiao-mei. Cytological Observation on Spermatogenesis in the Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1986, 7(1): 69-77.
  [19] MA Yuan-ye, TIAN Yu-fen, CAI Jing-xia. Studies of the Stress-Induced Analgesia in the Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1986, 7(4): 317-324.
  [20] SUN Gong-duo et al., KUANG Pei-zi et al., CAI Jing-xia et al.. A Chronic Microelectrode Method for Recording of Unit Activity in Awake Tree Shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 1984, 5(zk): 63-69.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1256) PDF downloads(1628) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return