Volume 8 Issue 2
Mar.  1987
Turn off MathJax
Article Contents
ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, LI Gui-xiang. Notes on the Genus Euhamitermes (Isoptera) From Yunnan,China,With Descriptions of two New Species. Zoological Research, 1987, 8(2): 191-200.
Citation: ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, LI Gui-xiang. Notes on the Genus Euhamitermes (Isoptera) From Yunnan,China,With Descriptions of two New Species. Zoological Research, 1987, 8(2): 191-200.

Notes on the Genus Euhamitermes (Isoptera) From Yunnan,China,With Descriptions of two New Species

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1987-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Hong-Yu TIAN, Xiao-Feng ZHU, Yu-Xi DUAN, Li-Jie CHEN. Descriptions of two new record species of Scutellonema (Nematoda:Tylenchida) from China. Zoological Research, 2014, 35(1): 72-74.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.1.072
  [2] XU Zheng-hui. Two New Species of The Ant Genus Polyrhachis Smith From Yunnan,China (Hymenoptera:Formicidae). Zoological Research, 1998, 19(3): 242-246.
  [3] XU Zheng-hui. Two New Species of The Ant Genus Prenolepis From Yunnan China (Hymenoptera:Formicidae). Zoological Research, 1995, 16(4): 337-341.
  [4] HU Shi-mo, ZHANG Chang-hai, LIU Hua-qin, CAI Jing. A New Species of The Genus Macrotermes From Southern Yunnan China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1995, 16(1): 1-6.
  [5] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Geographic Distribution of Genera Microtermes ancistrotermes (Isoptera) and Notes on New Species From Yunnan,China. Zoological Research, 1991, 12(2): 133-142.
  [6] MA Shi-lai, WANG Ying-xiang, SHI Li-ming. A New Species of The Genus Muntiacus From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 47-53.
  [7] HE Ji-long. Descriptions of Two New Species of the Genus Eupeodes From Qingchengshan,Sichuan Province (Diptera:Syrphidae). Zoological Research, 1990, 11(4): 273-278.
  [8] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. A New Genus and Three New Species of Macrotermitinae (Isoptera:Termitidae) From China. Zoological Research, 1990, 11(3): 185-191.
  [9] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 55-62.
  [10] YIN Xiang-chu, LI Bao-ping. The Descriptions of two new Genera and two new Species of Acrididae From China (Acridoidea:Orthoptera). Zoological Research, 1987, 8(1): 77-85.
  [11] PING Zheng-ming, XU Yue-li, XU Chun-gui. Notes on the Genus Reticulitermes Holmgren from Guizhou Province,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(2): 117-124.
  [12] ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang, HUANG Fu-sheng. A New species of the Genus Heterotermes From Yunnan,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(4): 421-426.
  [13] CHEN Tai-lu, LAIO Ding-xi. A Note no the Subgenus Matsumurameria Habu of the Genus Brachymeria Westwood With Descriptions of Three New Species From Yunnan,China (Hymenoptera:Chalcidoidea:Chalcididae). Zoological Research, 1985, 6(2): 131-138.
  [14] ZHONG Yin-hong. Notes on Calypterate Flies From Xizang District,China.Ⅱ.Descriptions of Seven New Species Belonging to Anthomyiidae. Zoological Research, 1985, 6(zk): 131-138.
  [15] ZHONG Yin-hong. Notes on Calypterate Flies From Xizang District,China.Ⅲ.Descriptions of 7 new Species Belonging to Anthomyiidae. Zoological Research, 1985, 6(4): 329-336.
  [16] FU Tian-you, YE Miao-rong. Notes on A New Species of the Genus Schizothorax From Sichuan,China. Zoological Research, 1984, 5(2): 165-168.
  [17] TSAI Pang-hwa, HUANG Fu-sheng, ZHU Shi-mo. Two New Species of Genera Indotermes and Sinotermes From Yunnan,China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1984, 5(3): 289-294.
  [18] LI Gui-xiang, PING Zheng-ming. Two New Species of the Genus Odontotermes and Ahmaditermes (Isoptera:Termitidae From Guizhou,China). Zoological Research, 1982, 3(zk): 157-162.
  [19] YE Zong-mao, NI Tao, LIU Zeng-jia. Descriptions of A New Genus and Two New Species of the Tribe Sarcophagini (Diptera:Sarcophagidae). Zoological Research, 1981, 2(3): 229-234.
  [20] GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong. Notes on A New Species of the Genus Stylotermes Holmgren From Sichuan,China Isoptera:Rhinotermitidae,Stylotermitinae. Zoological Research, 1980, 1(4): 537-539.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1333) PDF downloads(1334) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return