Volume 8 Issue 2
Mar.  1987
Turn off MathJax
Article Contents
Ecological Distribution of Summer Birds of Large Xingan Mountain. Zoological Research, 1987, 8(2): 142-158.
Citation: Ecological Distribution of Summer Birds of Large Xingan Mountain. Zoological Research, 1987, 8(2): 142-158.

Ecological Distribution of Summer Birds of Large Xingan Mountain

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1987-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Fang YANG, Yi-Qun ZHANG. Quantities and distribution of the Black-necked Crane (Grus nigricollis) and other large waterfowl on the Yunnan and Guizhou Plateau. Zoological Research, 2014, 35(S1): 80-84.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0080
  [2] Jing-Jing LI, Lian-Xian HAN, Hong-Fen CAO, Yuan TIAN, Bo-Yong PENG, Bin WANG, Hui-Jian HU. The fauna and vertical distribution of birds in Mount Qomolangma National Nature Reserve. Zoological Research, 2013, 34(6): 531-548.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0531
  [3] YANG Ting, WANG Zi-jiang, LIU Lu-ming, YANG Xiao-jun, AN Qing-yuan, ZHANG Hong-yu. Diversity of the Birds Captured at Night in Ailao Mountain, Xinping County, Yunnan Province. Zoological Research, 2009, 30(3): 303-310.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03303
  [4] HAN Lian-xian, *, HUANG Shi-lin, YUAN Yu-chuan, QIU Yun-long. Fall Migration Dynamics of Birds on Fenghuang Mountain, Yunnan Province, China. Zoological Research, 2007, 28(1): 35-40.
  [5] HUANG Zu-hao, LIU Rong-guo, LIU Nai-fa, WU Hong-bin, HAO Yao-ming. Changes in Communities of Summer Birds at Shapotou Nature Reserve,Ningxia. Zoological Research, 2003, 24(4): 269-273.
  [6] WANG Zhi-jun, CAO Min, LI Guo-feng, MEN Luo, DUO Ge, ZHA Tu, ZONG Wei. Trema orientalis Seeds Dispersed by Birds and Its Ecological Role. Zoological Research, 2002, 23(3): 214-219.
  [7] SHEN You-Hui, LIU Shang-Feng, YANG Dao-De. The Birds of Galliformes and Their Distribution in Hunan province. Zoological Research, 2000, 21(3): 252-255.
  [8] CHANG Hong, KE Ya-yong, ZHANG Guo-ping, LIN Shu, BI Xiao-feng, LU Kei-he. Studies on The Community Structure and Biomass of Summer Birds in Nankun Mountain,Guangdong Province. Zoological Research, 2000, 21(3): 248-251.
  [9] WANG Zong-ying, LU You-cheng, LI Jing-ke. The Ecological Distribution of Soil Beetle in Jiuhua Mountains. Zoological Research, 1994, 15(2): 23-31.
  [10] HU Ke-ming. Studies on the Vertical Distribution of Hemipterous Insects at the Western of Ailao Mountain Slope. Zoological Research, 1988, 9(2): 193-200.
  [11] ZHENG Bao-lai. Discussion on Survey of the Birds From south Ailau Mountain,Yunnan. Zoological Research, 1988, 9(3): 255-261.
  [12] YANG Guang-rong, TAO Kai-hui. The Vertical Distribution of Rodents of Laojun Mountain,Yunnan. Zoological Research, 1986, 7(4): 311-316.
  [13] YAO Jian-chu, ZHENG Yong-lie. Vertical Distribution of Birds in Taibai Shan,Qinling Mountain. Zoological Research, 1986, 7(2): 115-138.
  [14] FENG Jing-yi, LIU Huan-jin. The Study on the Vertical Distribution of the Summer Birds From the Wutai Mountain. Zoological Research, 1984, 5(3): 237-242.
  [15] ZHENG Guang-mei. Ecological Distribution of Birds in Beijing and its Vicinity During Summer. Zoological Research, 1984, 5(1): 29-40.
  [16] GAO Wie. The Winter Richness and Syngenesis (Succession of Community) of Birds Community at North Slope of Changbaishan Mountain. Zoological Research, 1982, 3(zk): 335-341.
  [17] , , , , . A Preliminary Report of the Vertical Distribution of the Rodents and Insectivores of Jizu Mountain. Zoological Research, 1982, 3(zk): 367-368.
  [18] LIU Huan-jin, FENG Jing-yi, SU Hua-long et al.. Studies on Taiyuan Bird Ecology Ⅰ.Ecological Distribution and Seasonal Variabie Reguiarity. Zoological Research, 1982, 3(zk): 315-333.
  [19] WANG Zu-xiang. On the Vertical Distribution of Birds in Himalayan Region. Zoological Research, 1982, 3(zk): 251-292.
  [20] ZHAO Zhen-jie. Vertical Distribution of Birds in Chang Bai Shan. Zoological Research, 1980, 1(3): 343-352.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1177) PDF downloads(1339) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return