Volume 8 Issue 2
Mar.  1987
Turn off MathJax
Article Contents
PING Zheng-ming, XU Yue-li, XU Chun-gui. Notes on the Genus Reticulitermes Holmgren from Guizhou Province,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(2): 117-124.
Citation: PING Zheng-ming, XU Yue-li, XU Chun-gui. Notes on the Genus Reticulitermes Holmgren from Guizhou Province,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(2): 117-124.

Notes on the Genus Reticulitermes Holmgren from Guizhou Province,China (Isoptera:Rhinotermitidae)

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1987-05-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] TANG Wen-qiao, WANG Da-zhong, YU Tao. A New Species of The Genus Beaufortia From Guizhou Province,China (Cypriniformes:Homalopteridae). Zoological Research, 1997, 18(1): 19-22.
  [2] HU Shi-mo, ZHANG Chang-hai, LIU Hua-qin, CAI Jing. A New Species of The Genus Macrotermes From Southern Yunnan China (Isoptera:Termitidae). Zoological Research, 1995, 16(1): 1-6.
  [3] YANG Bing, ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng. Four New Species of Reticulitermes and Pseudocapritermes (Isoptera:Kalotermitidae and Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1992, 13(2): 123-131.
  [4] LI Zi-zhong, WANG Lian-ming. Five New Species of The Genus Sophonia From Guizhou,China (Homoptera:Nirvanidae). Zoological Research, 1991, 12(2): 125-132.
  [5] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Geographic Distribution of Genera Microtermes ancistrotermes (Isoptera) and Notes on New Species From Yunnan,China. Zoological Research, 1991, 12(2): 133-142.
  [6] WEI Lian-meng. Notes on The Genus Myospila Rondani From Guizhou Province,China (Diptera:Muscidae). Zoological Research, 1991, 12(1): 11-15.
  [7] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. Five New Species of The Genus Hypotermes (Isoptera:Termitidae) From Yunnan,China. Zoological Research, 1990, 11(1): 55-62.
  [8] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, WANG Yun-zhen. A New Genus and Three New Species of Macrotermitinae (Isoptera:Termitidae) From China. Zoological Research, 1990, 11(3): 185-191.
  [9] WEI Lian-meng. Descriptions of Four new Species of Anthomyiidae From Guizhou Province,China (Diptera). Zoological Research, 1988, 9(4): 427-435.
  [10] ZHU Shi-mo, HUANG Fu-sheng, LI Gui-xiang. Notes on the Genus Euhamitermes (Isoptera) From Yunnan,China,With Descriptions of two New Species. Zoological Research, 1987, 8(2): 191-200.
  [11] ZHU Shi-mo, LI Gui-xiang, HUANG Fu-sheng. A New species of the Genus Heterotermes From Yunnan,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1987, 8(4): 421-426.
  [12] LI Zi-zhong. A New Species of the Genus Bothrogonia (Obothrogonia) From Guizhou Province (Homoptera:Tettigellinae). Zoological Research, 1985, 6(zk): 11-13.
  [13] PING Zheng-ming, CHEN Mang, LIU Yuan-zhi. Four New Species of the Genus Glyptotermes From Sichuan Province,China (Isoptera:Kalotermitidae). Zoological Research, 1985, 6(4): 303-312.
  [14] FU Tian-you, YE Miao-rong. Notes on A New Species of the Genus Schizothorax From Sichuan,China. Zoological Research, 1984, 5(2): 165-168.
  [15] ZHENG Zhe-min. New Genus and New Species of Grasshoppers From Yunnan,Guizhou and Sichuan,China (Ⅲ). Zoological Research, 1982, 3(zk): 83-87.
  [16] LI Gui-xiang, PING Zheng-ming. Two New Species of the Genus Odontotermes and Ahmaditermes (Isoptera:Termitidae From Guizhou,China). Zoological Research, 1982, 3(zk): 157-162.
  [17] GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong, WANG Sin. Survey of Termite in the Regions of Jiangsu Province With Description of Two New Species (Isoptera:Rhinotermitidae,Reticulitermes). Zoological Research, 1982, 3(zk): 137-144.
  [18] ZHU Jian-lin, MA Xing-guo, LI Gui-xiang. A New Species of Reticulitermes From Luofushan,Guangdong,China (Isoptera:Rhinotermitidae). Zoological Research, 1982, 3(4): 437-441.
  [19] PING Zheng-ming, LI Gui-xiang, CHEN Mang, HE Mao-ye. A New Species of the Genus Reticulitermes (Isoptera:Rhinotermitidae) From Chongqing Shi. Zoological Research, 1982, 3(zk): 151-156.
  [20] GAO Dao-rong, ZHU Ben-zhong. Notes on A New Species of the Genus Stylotermes Holmgren From Sichuan,China Isoptera:Rhinotermitidae,Stylotermitinae. Zoological Research, 1980, 1(4): 537-539.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1368) PDF downloads(1313) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return