Volume 32 Issue 5
Sep.  2011
Turn off MathJax
Article Contents
Marco Endruweit*. Schistura porthos Kottelat, 2000, a new record of nemacheilid loach for China. Zoological Research, 2011, 32(5): 572-574. doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.05752
Citation: Marco Endruweit*. Schistura porthos Kottelat, 2000, a new record of nemacheilid loach for China. Zoological Research, 2011, 32(5): 572-574. doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.05752

Schistura porthos Kottelat, 2000, a new record of nemacheilid loach for China

doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.05752
 • Received Date: 2011-02-11
 • Rev Recd Date: 2011-06-16
 • Publish Date: 2011-10-22
 • A nemacheilid loach not recorded for China so far has been collected during a survey of the Nanxinghe River, Luosuojiang River subbasin, Mekong basin. The specimens could be identified as Schistura porthos Kottelat, 2000. The occurrence in the Luosuojiang River subbasin is a distributional range extension.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Yi-Ming Hu, Zhi-Xin Zhou, Zhi-Wen Huang, Ming Li, Zhi-Gang Jiang, Jian-Pu Wu, Wu-Lin Liu, Kun Jin, Hui-Jian Hu. A new record of the capped langur (Trachypithecus pileatus) in China. Zoological Research, 2017, 38(4): 203-205.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2017.038
  [2] Yu-Yi WU, Zhi-Yu SUN, Yan-Shu GUO. A new species of the genus Triplophysa (Cypriniformes: Nemacheilidae), Triplophysa daochengensis, from Sichuan Province, China. Zoological Research, 2016, 37(5): 290-296.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2016.5.290
  [3] Li-Jiang YU, Ai-Wu JIANG, Fang ZHOU. Update on the distribution range of the white-browed crake (Porzana cinerea): a new record from mainland China. Zoological Research, 2015, 36(1): 59-61.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.1.59
  [4] Liang ZHANG, Li-Fang PENG, LeiYU, Zheng-Ping WANG, Li-Qun HUANG, Song HUANG. New Record of Lycodon liuchengchaoi in Anhui. Zoological Research, 2015, 36(3): 178-180.
  [5] Si-Li YAN, Zhi-Yu SUN, Yan-Shu GUO. A new species of Triplophysa Rendahl (Cypriniformes, Nemacheilidae) from Sichuan Province, China. Zoological Research, 2015, 36(5): 299-304.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.5.299
  [6] Marco Endruweit. Schistura megalodon species nova, a new river loach from the Irra-waddy basin in Dehong, Yunnan, China (Teleostei: Cypriniformes: Nemacheilidae). Zoological Research, 2014, 35(5): 353-361.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.5.353
  [7] Marco Endruweit. Four new records of fish species (Cypriniformes:Nemacheilidae, Balitoridae; Characiformes:Prochilodontidae) and corrections of two misidentified fish species (Tetraodontiformes:Tetraodontidae; Beloniformes:Belonidae) in Yunnan, China. Zoological Research, 2014, 35(1): 51-58.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.1.051
  [8] Marco Endruweit. Schistura sexnubes, a new diminutive river loach from the upper Mekong basin, Yunnan Province, China (Teleostei:Cypriniformes:Nemacheilidae). Zoological Research, 2014, 35(1): 59-66.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2014.1.059
  [9] ZHANG Li-Biao, GONG Yan-Yan, ZHU Guang-Jian, HONG Ti-Yu, ZHAO Xu-Dong, MAO Xiu-. New Record of a Bat Species from China, Megaderma spasma (Linnaeus, 1758). Zoological Research, 2010, 31(3): 328-332.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.03336
  [10] TAN Min, ZHU Guang-jian, HONG Ti-yu, YE Jian-ping, ZHANG Li-biao. New Record of a Bat Species from China, Hipposideros cineraceus (Blyth, 1853). Zoological Research, 2009, 30(2): 204-208.
  [11] WEI Tian-hao, SHU Shu-sen, YANG Jun-xing. A New Bird Record in Yunnan Province, China: Chlidonias leucopterus. Zoological Research, 2008, 29(3): 333-334.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.03333
  [12] YANG Xiao-jun* YANG Lan. A New Record of the Avian Order in Yunnan (Procellariiformes:Procellariidae:Bulweria bulwerii). Zoological Research, 2006, 27(1): 98-99.
  [13] ZHANG Li-biao, ZHANG Jin-shuo, LIANG Bing, ZHANG Shu-yi. New Record of a Bat Species from China,Myotis hasseltii (Temminck,1840). Zoological Research, 2004, 25(6): 556-559.
  [14] CHEN Zi-ming, HUANG De-chang, XU Shi-ying, QI Wen-long. A New Record of Cyprinid Fishes in China—Barbodes gonionotus. Zoological Research, 2003, 24(2): 148-150.
  [15] LIAO Te-yu, TZENG Chyng-shyan. A New Record Species of Homalopterid Loach of Yunnan,China. Zoological Research, 2002, 23(6): 527-529.
  [16] YANG Mao-Fa, DU Yan-Li, LI Zi-Zhong. Three New Species and a New Record of the Genus Anatkina from China (Homoptera:Cicadellidae:Cicadellinae). Zoological Research, 2001, 22(2): 142-145.
  [17] CUI Gui-hua, YANG Jun-xing, CHEN Xiao-yong, MO Ming-zhong, YU Zhi-yong, HUANG Ting-guo. A New Record of Cyprinid Fish in China--Systomus orphoides. Zoological Research, 2000, 21(4): 286-302.
  [18] HE Ji-long, CHU Xi-ping. Two New Species and A New Record of Temnostoma From China (Diptera:Syrphidae). Zoological Research, 1995, 16(1): 11-16.
  [19] YANG Lan. New Record to Indicatoridae. Zoological Research, 1995, 16(4): 384-384.
  [20] CHENG Li-sheng. A New Record of Chinese Tetranychidae. Zoological Research, 1994, 15(4): 20-20.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1531) PDF downloads(1934) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return