Volume 6 Issue 3
May  1985
Turn off MathJax
Article Contents
HU Jun, XU Yi-sheng, ZHANG Han-yun, LI Chao-da. Toxicity Study on CoQ10 and its Stimulant Effect on the Formation of Plaque-forming Cells. Zoological Research, 1985, 6(3): 219-225.
Citation: HU Jun, XU Yi-sheng, ZHANG Han-yun, LI Chao-da. Toxicity Study on CoQ10 and its Stimulant Effect on the Formation of Plaque-forming Cells. Zoological Research, 1985, 6(3): 219-225.

Toxicity Study on CoQ10 and its Stimulant Effect on the Formation of Plaque-forming Cells

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1985-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Bo ZHAO, Yi-Xian CUN, Xie-Chao HE, Ping ZHENG. Maternal-effect Floped gene is essential for the derivation of embryonic stem cells in mice. Zoological Research, 2013, 34(E3): 24582-E.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.E3.E82
  [2] ZHU Na, JIA Hong-Xiang, LIU Xiao-Kun, ZHAO Xiao-E, WEI Qiang, MA Bao-Hua. Measuring the estrus cycle and its effect on superovulation in mice. Zoological Research, 2012, 33(3): 276-282.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.03276
  [3] TANG Bo, XILIN Gao-wa, FU Ben-dong, DU Chen-guang, CAO Gui-fang. Effect of Progesterone on the β-Defensin Expression in Epithelial Cells of Mongolian Sheep Fallopian Tubes. Zoological Research, 2009, 30(5): 497-502.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.05497
  [4] SUN Bao-fa, WANG Rui-wu, HU Zhong. Ovipositing Pattern of the Fig Wasps and Its Effect on the Offspring Sex Ratio. Zoological Research, 2009, 30(5): 559-564.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.05559
  [5] WU Xia, NIU Dong, LI Yan, YUE Yong-li, BOU Shorgan, YU Hai-quan. Effect of Trichostatin A (TSA) on Histone Acetylation and Methylation in Bovine Fibroblast Cells. Zoological Research, 2009, 30(4): 361-368.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.04361
  [6] QU Jia-gui, WANG Zheng-bo, DONG Jin-run, MA Yuan-ye. Inhibitory Effect of Fluorocitrate on the Proliferation of Cultured Glioblastomas G422 Cells. Zoological Research, 2008, 29(4): 427-430.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04427
  [7] HE Zu-ping, YUAN Hui, FENG Mei-fu. Toxicity of Penicillic Acid in Broiler Chickens. Zoological Research, 2002, 23(3): 261-265.
  [8] XIONG Xi-kun, LIANG Xue-mei, CAI Min, XIE Xiao-ping, GU Mei-ying, LU Ling-xia. Study on Chromosomal Aberration of Mouse Bone Marrow Cells and Germinal Cells Induced by Hair Dyes. Zoological Research, 1999, 20(5): 327-331.
  [9] XU Le-ren, JIANG Ping. An Ultrastructural Study of Porcine Mast Cells. Zoological Research, 1996, 17(2): 103-107.
  [10] WANG Ming-zhong, PENG Xian-pu, WU Lei, CHENG Yi-fong. A Study on The Phenotype Characteristics and Mechanism of Formation of W[aR84h] 89b10 Eye-Variegation Strain of Drosophila melanogaster. Zoological Research, 1994, 15(4): 61-66.
  [11] CAO En-hua, BAI Chun-li, HE Yu-jian, FANG Ye, ZHANG Ping-cheng. Evidence of λ-DNA Forming New Structure in Vitro. Zoological Research, 1993, 14(zk): 25-31.
  [12] FANG Zhi-lin, WU Chuan-fen, LI Jing-yan. The Study on The Nuclear Matrix and Its Reality of Amphidinium carterae. Zoological Research, 1993, 14(1): 80-85.
  [13] MA En-bo, GUO Ya-ping, ZHENG Zhe-min. The NOR Localization of 10 Genera of Catantopidae and Its Significance in Cytotaxonomy. Zoological Research, 1993, 14(3): 271-276.
  [14] HU Jia-xiang, LIN Shi-yin, LIU Ai-hua, ZHANG Han-yun. Gentical effect of Surfactants on Sce Formation of Mouse Bone Marrow Cells and Gene Mutation of Salmonella Typhimurium. Zoological Research, 1992, 13(1): 83-88.
  [15] XIONG Yu-liang, YANG Cheng-jiu, WANG Wan-yu, YANG Shang-chuan. Study of Platelets Aggregation and the Effect of Hemostasie In Vivo by TMVA. Zoological Research, 1987, 8(zk): 23-31.
  [16] HUANG Wei-lian, LIN Qiang-fang, YUAN Shun-jiang, CHANG Shan-shan, NI Zhou-yang. An Initial Report of the Determination of Aminoacid Content on Coptotermes formosanus Shiraki and its Changes in the Incipient Colony Formation. Zoological Research, 1987, 8(4): 343-348.
  [17] , . The Induction Effect of Tmva on Platlet Aggregation and the Preliminary Study of its Clinical Siguificance. Zoological Research, 1987, 8(zk): 65-68.
  [18] LI Zhen-gang, SU Dai-rong, WU Qiu-ying, LIN Fei-ping, HU Pei-ran. Effect of Laser Radiation on Bone-Marrow Cells and Chromatin. Zoological Research, 1984, 5(1): 67-70.
  [19] YAN Xiao-feng, GUO Ren, ZHUANG Jun-ying, ZHANG Xin-sheng, XU Wei-min. A Study of Enucleation For Cultured Mammalian Cells in Vitro. Zoological Research, 1983, 4(2): 183-190.
  [20] LIU Huang-fen. Toxicology of The Venom of Vipera russelli siamensis (From Fukien) and the Effects of Hep Arin on Its Toxicity. Zoological Research, 1980, 1(1): 133-134.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1234) PDF downloads(1502) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return