Volume 23 Issue 2
Mar.  2002
Turn off MathJax
Article Contents
LU Cheng, ZHAO Ai-chun, XIANG Zhong-huai, WAN Chun-ling. AFLP Analysis of Genetic Diversity of Bombyx mandarina in China. Zoological Research, 2002, 23(2): 166-172.
Citation: LU Cheng, ZHAO Ai-chun, XIANG Zhong-huai, WAN Chun-ling. AFLP Analysis of Genetic Diversity of Bombyx mandarina in China. Zoological Research, 2002, 23(2): 166-172.

AFLP Analysis of Genetic Diversity of Bombyx mandarina in China

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 2002-04-22
 • The genetic diversity and relationship among 10 populations of mulberry wild silkworm,Bombyx mandarina,from 7 regions of China and two races of silkworm,Bombyx mori,were analyzed by AFLP technique.The results showed that the genetic distance of inter- and intra-populations in mulberry wild silkworm from three regions,Hangzhou,Shaanxi and Chongqing,was even larger than that of races in domestic silkworm.Extensive genetic variation existed among 10 populations of mulberry wild silkworm.The genetic distance between these populations ranges from 0.164 to 0.444 (the average value is 0.3826) and the average heterozygosity value of them is 0.061,which also indicates that mulberry wild silkworm is rich in genetic diversity.
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Jin-Jin MIN, Rong-Hui YE, Gen-Fang ZHANG, Rong-Quan ZHENG. Microsatellite analysis of genetic diversity and population structure of freshwater mussel (Lamprotula leai). Zoological Research, 2015, 36(1): 34-40.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2015.1.34
  [2] Ya HE, Zheng-Huan WANG, Xiao-Ming WANG. Genetic diversity and population structure of a Sichuan sika deer (Cervus sichuanicus) population in Tiebu Nature Reserve based on microsatellite variation. Zoological Research, 2014, 35(6): 528-536.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.6.528
  [3] Xing-Jian YUE, Shao-Ping LIU, Ming-Dian LIU, Xin-Bin DUAN, Deng-Qiang WANG, Da-Qing CHEN. Age structure and genetic diversity of Homatula pycnolepis in the Nujiang River basin. Zoological Research, 2013, 34(4): 392-398.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.4.0392
  [4] Xiao-Hong LIU, Yong-Gang YAO. Characterization of 12 polymorphic microsatellite markers in the Chinese tree shrew (Tupaia belangeri chinensis). Zoological Research, 2013, 34(E2): 13362-E.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2013.E02E62
  [5] ZHENG Wen-Juan, LAI Yu-Hong, YOU Xin-Yu, QIN Xi-Han, ZHU Shi-Hua. Genetic diversity of Pseudosciaena polyactis in Zhoushan based on mitochondrial DNA D-loop region sequences. Zoological Research, 2012, 33(3): 329-336.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.03329
  [6] ZENG Zhen, LIU Zhi-Zhi, PAN Lian-De, TANG Wen-Qiao, WANG Qian, GENG Yun-Hao. Analysis of genetic diversity in wild populations of Trachidermus fasciatus by RAPD and the transformation of two SCAR markers. Zoological Research, 2012, (2): 203-210.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02203
  [7] LIU Chang-Jing, ZHAO Wei, ZHOU Rong, LIU Nai-Fa. Phylogeny and genetic diversity of Phrynocephalus przewalskii. Zoological Research, 2012, (2): 127-132.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.02127
  [8] Zhiying JIA, Yuyong ZHANG, Shuqiang CHEN, Lianyu SHI. Genetic diversity and differentiation of masu salmon (Oncorhynchus masou masou) between and within cultured populations inferred from microsatellite DNA analysis. Zoological Research, 2012, 33(E3-4): 33-39.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2012.E03-04E33
  [9] LIU Bo, KUANG You-Yi, TONG Guang-Xiang, YIN Jia-Sheng. Analysis of genetic diversity on 9 wild stocks of Taimen (Hucho taimen) by microsatellite markers. Zoological Research, 2011, 32(6): 597-604.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.06597
  [10] CHEN Shi-Yi, XU Ling, Lü Long-Bao, YAO Yong-Gang. Genetic diversity and matrilineal structure in Chinese tree shrews inhabiting Kunming, China. Zoological Research, 2011, 32(1): 17-23.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.01017
  [11] QI De-lin. Genetic Variation and Diversity of Gymncypris eckloni in the Upper Yellow River Inferred from Mitochondrial Cytochrome b Gene. Zoological Research, 2009, 30(3): 255-261.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.03255
  [12] LI Ou, ZHAO Ying-ying, GUO Na, LU Cui-yun, SUN Xiao-wen. Effects of Sample Size and Loci Number on Genetic Diversity in Wild Population of Grass Carp Revealed by SSR. Zoological Research, 2009, 30(2): 121-130.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.02121
  [13] LIU Yan-hua, ZHANG Ming-hai. Population Genetic Diversity of Roe Deer (Capreolus pygargus) in Mountains of Heilongjiang Province. Zoological Research, 2009, 30(2): 113-120.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.02113
  [14] HUO Jin-long, HUO Hai-long, MIAO Yong-wang, LI Fu-quan, LIU Li-xian, WU Ge-min, OUYAN. Genetic Diversity of 76 STR Loci in the Dahe Pig. Zoological Research, 2009, 30(1): 105-108.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.01105
  [15] YANG Bo, CHEN Xiao-yong, YANG Jun-xing. Structure of the Mitochondrial DNA Control Region and Population Genetic Diversity Analysis of Anabarilius grahami (Regan). Zoological Research, 2008, 29(4): 379-385.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04379
  [16] LIU Wei-bin, GONG Cheng-liang, XUE Ren-yu, ZHOU Wen-lin, ZHU Xu-xian, CAO Guang-li *. Cloning and Analysis of Fhx/P25 Gene Promoter of Bombyx mori Fibroin Protein. Zoological Research, 2007, 28(1): 17-23.
  [17] YE Lang-hui HUO Jin-long MIAO Yong-wang , * ZHU Sheng-quan CHEN Tao LIU Li-xian PAN Wei-rong BI Bao-liang. Genetic Diversity Analysis of Nixi Chicken Using Microsatellite DNA Markers. Zoological Research, 2006, 27(1): 68-74.
  [18] ZHANG Yan-shuai, FAN Xue-ming. Genetic Diversity of Hydra robusta in Heilongjiang Province by RAPD Analysis. Zoological Research, 2005, 26(2): 152-156.
  [19] XU Qing-gang, CHEN Ke-ping, YAO Qin, LIU Xiao-yong. Screening and Cloning of RAPD Marker of Fluoride Tolerance Gene in Silkworm,Bombyx mori. Zoological Research, 2004, 25(1): 69-72.
  [20] LI Ming, WANG Xiao-ming, SHENG He-lin, H.Tamate, R.Masuda, J.Nagata et al.. Origin and Genetic Diversity of Four Subspecies of Red Deer (Cervus elaphus). Zoological Research, 1998, 19(3): 177-183.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (2590) PDF downloads(1724) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return