Volume 6 Issue 3
May  1985
Turn off MathJax
Article Contents
LU Zong-bao, JI Ming-zhou, YAN Xian. On the Artificial Breeding Experiment of the Black-Necked Crane. Zoological Research, 1985, 6(3): 292-292.
Citation: LU Zong-bao, JI Ming-zhou, YAN Xian. On the Artificial Breeding Experiment of the Black-Necked Crane. Zoological Research, 1985, 6(3): 292-292.

On the Artificial Breeding Experiment of the Black-Necked Crane

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1985-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Qiang LIU, Xiao-Jun YANG, Jian-Guo ZHU. Animal food items of wintering Black-necked Cranes(Grus nigricollis). Zoological Research, 2014, 35(S1): 197-200.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0197
  [2] De-Jun KONG, Xing-Yao ZHONG, Jin-Guo ZHANG, Xi-Sen ZHAO, Xiao-Jun YANG. Vocal behaviors and spectrum characteristics of Black-necked Cranes(Grus nigricollis). Zoological Research, 2014, 35(S1): 167-180.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0167
  [3] Yuan-Sheng HOU, Yu-Bang HE, Peng CUI, Xiao-Jun YANG. Numbers and distribution of Black-necked Cranes (Grus nigricollis)at Qinghai Lake. Zoological Research, 2014, 35(S1): 124-127.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0124
  [4] Jun-Zhen LI, Lin WANG, Rui-Chun TIAN, Shi-Yang LI. Number, migration, breeding and conservation management of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) at Gahai, Gansu, China. Zoological Research, 2014, 35(S1): 211-214.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0211
  [5] Zheng-Quan JIANG, Feng-Shan LI, Jiang-Hong RAN, Bo ZHANG, Bin WANG, Man ZHANG, Hua LI. Numbers and breeding success of Black-necked Cranes (Grus nigricollis) at Ruoergai Nature Reserve, Sichuan Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 128-133.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0128
  [6] Ji-Rong LI, Wen WANG, Jian CAO, Fang YANG, Zhuo LI, Lai-Xing LI. Population changes of wintering Black-necked Crane (Grus nigricollis) along the upper-middle valley of Yarlung Zangbo. Zoological Research, 2014, 35(S1): 101-104.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0101
  [7] Lian-Xian HAN, Ben HAN. Potential threats and effective protection for the Black-necked Crane(Grus nigricollis)in Yunnan Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 61-65.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0061
  [8] Tshering Phuntsho, Jigme Tshering. Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Bhutan: Current population status and conservation initiatives. Zoological Research, 2014, 35(S1): 10-19.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0010
  [9] Fang YANG, Yi-Qun ZHANG. Quantities and distribution of the Black-necked Crane (Grus nigricollis) and other large waterfowl on the Yunnan and Guizhou Plateau. Zoological Research, 2014, 35(S1): 80-84.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0080
  [10] Ling WEI, Jiang-Hong RAN, Bo ZHANG, Chen-Hao ZHAO, Man ZHANG. Distribution and protection status of Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Sichuan Province. Zoological Research, 2014, 35(S1): 72-75.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0072
  [11] Ali ABUTALIP, Hu CHEN, Yerbol. Numbers and distribution of the Black-necked Crane(Grus nigricollis)in Akhsay, Gansu, China. Zoological Research, 2014, 35(S1): 208-210.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0208
  [12] Ji-Rong LI, Jian CAO, Fang YANG, Zhuo LI, Wen WANG, Lai-Xing LI. Distribution and conservation status of Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Qinghai, China: A Review. Zoological Research, 2014, 35(S1): 76-79.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0076
  [13] Pankaj Chandan, Afifullah Khan, Jigmet Takpa, Syed A. Hussain, Kamal Mehdi, Pushpinder Singh Jamwal, Rohit Rattan, Nisa Khatoon, Tsewang Rigzin, Anupam Anand, Pijush Kr. Dutta, Tanveer Ahmad, Partha S. Ghose, Priyadarshinee Shrestha, Lak Tsheden Theengh. Status and distribution of Black-necked Crane (Grus nigricollis) in India. Zoological Research, 2014, 35(S1): 39-50.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0039
  [14] Ming MA, Tong ZHANG, Feng XU. Numbers and distribution of the Black-necked Crane(Grus nigricollis)in the southern Xinjiang. Zoological Research, 2014, 35(S1): 105-110.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0105
  [15] Feng-Shan LI. IUCN Black-necked Crane (Grus nigricollis) conservation plan. Zoological Research, 2014, 35(S1): 3-9.  doi: 10.11813/j.issn.2095-8137.2014.s1.0003
  [16] Afifullah Khan, Pankaj Chandan, Jigmet Takpa, Syed A. Hussain, Rohit Rattan, Pushpinder Singh Jamwal, Tanveer Ahmad. Diurnal time budget of breeding Black-necked Crane (Grus nigricollis) in Changthang, Ladakh, India. Zoological Research, 2014, 35(S1): 158-166.  doi: 10.13918/j.issn.2095-8137.2014.s1.0158
  [17] WANG Kai, YANG Xiao-jun, ZHAO Jian-lin, YU Hong-zhong, MIN Long. Relations of Daily Activity Patterns to Age and Flock of Wintering Black-necked Crane (Grus nigricollis) at Napa Lake, Shangri-La in Yunnan. Zoological Research, 2009, 30(1): 74-82.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2009.01074
  [18] KONG De-jun, YANG Xiao-jun, ZHONG Xing-yao, DAO Mei-biao, ZHU Yong. Diurnal Time Budget and Behavior Rhythm of Wintering Black-necked Crane (Grus nigricollis) at Dashanbao in Yunnan. Zoological Research, 2008, 29(2): 195-202.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.02195
  [19] LIU Qiang, YANG Xiao-jun, ZHU Jian-guo, ZHAO Jian-lin, YU Hong-zhong. Flock of Black-necked Crane Wintering at Napahai Nature Reserve, China. Zoological Research, 2008, 29(5): 553-560.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.05553
  [20] YU Yu-qun, LIU Wu-lin, SANG Jie. A Preminary Study on The Overwintering Ecology of Black-Necked Crame (Grus nigricollis) in The Upper Lhasa River. Zoological Research, 1993, 14(3): 251-250.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1131) PDF downloads(1300) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return