Volume 6 Issue 3
May  1985
Turn off MathJax
Article Contents
JIANG Lian-hai, JIANG Zhi-hua, SHEN E. Observations on Fiber Cotent of the Nerve Innervating Submandibular Gland and its Preganglionic Neurons in the Brainstem of the cat. Zoological Research, 1985, 6(3): 259-264.
Citation: JIANG Lian-hai, JIANG Zhi-hua, SHEN E. Observations on Fiber Cotent of the Nerve Innervating Submandibular Gland and its Preganglionic Neurons in the Brainstem of the cat. Zoological Research, 1985, 6(3): 259-264.

Observations on Fiber Cotent of the Nerve Innervating Submandibular Gland and its Preganglionic Neurons in the Brainstem of the cat

 • Received Date: 1900-01-01
 • Rev Recd Date: 1900-01-01
 • Publish Date: 1985-08-22
 • loading
 • Relative Articles

  [1] Xue-Song Han, Huai-Qing Chen, Zheng-Yi Dong, Ling-Yun Xiao, Xiang Zhao, Zhi Lu. Discovery of first active breeding den of Chinese mountain cat (Felis bieti). Zoological Research, 2020, 41(3): 341-344.  doi: 10.24272/j.issn.2095-8137.2020.039
  [2] Ke WANG, Hui ZHU, Cui-Yun CHEN, Peng LI, Cai-Hong JIN, Zi-Lu WANG, San JIANG, Tian-Miao HUA. Effects of ketamine and urethane on stimulation-induced c-fos expression in neurons of cat visual cortex. Zoological Research, 2013, 34(6): 582-588.  doi: 10.11813/j.issn.0254-5853.2013.6.0582
  [3] GONG Peng-Bo, LIU Quan-Sheng, FENG Zhi-Yong, QIN Jiao, CHEN Qin, YAO Dan-Dan, HUAN. Effects of high-fiber diet on timing of behaviors in Bandicota indica. Zoological Research, 2011, 32(2): 236-242.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2011.02236
  [4] HUA Tian-Miao *, WANG Zhen-Hua, XU Jin-Wang, DIAO Jian-Gang. Contrast Detection Learning Improves Visual Contrast Sensitivity of Cat. Zoological Research, 2010, 31(2): 155-162.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2010.02155
  [5] HE Ying-ying, LIU Shu-bai, QIAN Jin-qiao, LEE Wen-hui, ZHANG Yun. Mechanism of -CAT Cell Nuclear Transportation andSelectively Killing of Tumor cells. Zoological Research, 2008, 29(4): 386-398.  doi: 10.3724/SP.J.1141.2008.04386
  [6] Que Tengcheng, HU Yanling, Zhang Caichang, Huang Chengming, Mengxiuju. Observations on the Hybrid F of Trachypthecus leucocephalus and T. francioisi and Its Offspring. Zoological Research, 2007, 28(3): 225-230.
  [7] SUN Qing-yan, MEI Bin, WANG Hai-tao, ZHU Zai-man, ZHANG Chang-zheng, LUO Xun et al.. Age-related Morphological Changes in the Retina of Cat. Zoological Research, 2004, 25(6): 538-542.
  [8] WEI Rong-bian, QIU Gao-feng, LOU Yun-don. Nerve Terminal Types of Sinus Gland and Neurosecretory Cell Types of X-organ in Crab Eriocheir sinensis. Zoological Research, 2002, 23(3): 226-232.
  [9] LI Guang-Peng, LIAN Li, LIAN Ying, CHEN Da-Yuan. Reproduction Engineering of Domestic Cat and Nondomestic Felid Species. Zoological Research, 2001, 22(5): 413-420.
  [10] LI Xin-Hong, ZHAO Wen-Ge GUO Yu-Min, XUE Jian-Hua. Development of Sexual Gland and Influence of Temperature on Sexual Differentiation in Rana chensinensis. Zoological Research, 2001, 22(5): 351-356.
  [11] ZHU Dao-Li. Neurotropic Effect Mechanism of Target on Peripheral Nerve Regeneration. Zoological Research, 2001, 22(6): 437-441.
  [12] HUANG Yao-de, HONG Xiu-hua, HE Yu-hong, KANG Chao-sheng, CAI Jing-xia, WANG Jian-hong. Substance P-Like Immunoreactive Neurons in The Cholinergic Cortical Projection Neuron Areas of The Basal Forebrain in The Cat. Zoological Research, 1999, 20(1): 26-31.
  [13] LIU Yan, LIU Wei-quan, MENG Pei-yun, JIN Ning-yi, HAN Hui-min et al.. Intaking and Transmission of Injected CAT Gene by Housefly Eggs. Zoological Research, 1998, 19(3): 250-253.
  [14] ZHU Dao-li. A Study on The Architecture and Fiber Types of The Gastrocnemius Muscle in Rabbit. Zoological Research, 1997, 18(3): 259-266.
  [15] WANG Chang-gui, YU Hong-guo, WANG Cui-zhen. Observations on The Biology Characteristics of Argiope bruennichi. Zoological Research, 1995, 16(1): 30-424.
  [16] ZHANG Xin-wen, CHEN Yan, CHANG Yan-chun, YANG Xiu-hong, SU Gui-ping. Fiber Connections and Functions of The Hyperstriatum Ventrale Pars Caudale in Fringilla montifringilla. Zoological Research, 1994, 15(2): 89-92.
  [17] WANG Jian-jun, WU Jin-zi, ZHANG Min-yue, CHEN Jun, CHEN Wen-yan, YU Qi-xiang. Influence of Dorsal Raphe Nucleus on Electrical Activity of the Cerebellar Purkinje Cell in The Cat. Zoological Research, 1992, 13(4): 361-367.
  [18] GUO Ling. Observations of the Breeding Ecology of Mongolian Skylark. Zoological Research, 1992, 13(1): 59-65.
  [19] HENG Hong-qiang, CHEN Wen-yuan, WANG Zi-shu, WANG Xi-zhong, ZHAN Xi-ling. Studies on the unit Fiber Structure of the Chromosome of the Bufo bufo gargarizans. Zoological Research, 1987, 8(2): 177-182.
  [20] LIU Yang-zhi, TANG You-qing, PANG Yang-zheng, CHEN Liang-de, HE Yong-zhong. Observations on the Relations Between the Activities of Obntotermes formosanus (Shiraki),its Termitarium's Growth,and the Ambient Temperature and Moisture. Zoological Research, 1982, 3(zk): 219-228.
 • 加载中

Catalog

  通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

   沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

  Article Metrics

  Article views (1213) PDF downloads(1193) Cited by()
  Proportional views
  Related

  /

  DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
  Return
  Return